Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβάλλον & Κοινωνία

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η περιβαλλοντική πολιτική της Motor Oil, που ακολουθείται αυστηρά, είναι η ακόλουθη : “Για την Motor Oil  η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί παράγοντα θεμελιώδους σημασίας για μια μακρόπνοη, υπεύθυνη και επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, για όλες τις δραστηριότητες του Διυλιστηρίου της.

Η Motor Oil  (ΕΛΛΑΣ) δεσμεύεται:

  • για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία & κανονισμούς, που αφορούν τη λειτουργία & τα προϊόντα του Διυλιστηρίου καθώς και την υιοθέτηση εγκεκριμένων (διεθνών) κωδίκων πρακτικής και προτύπων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • για τη συνεχή προσπάθεια ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων λειτουργιών της και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία θέτει περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους που σχετίζονται κυρίως με:

  • τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση νερού, ατμού & καυσίμων και επιδιώκοντας την κάλυψη των αναγκών του Διυλιστηρίου με ιδιοπαραγωγή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας
  • την παραγωγή φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων, όσο αυτό εμπίπτει στις δυνατότητες της
  • την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσω χρησιμοποίησης φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, όπου αυτό είναι εφικτό
  • την ελεγχόμενη διαχείριση των αέριων εκπομπών και συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας
  • την προώθηση της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης καθώς επίσης & την αποτελεσματική διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων / παραπροϊόντων
  • την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από περιστατικά εκτάκτου ανάγκης με την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης όπως το OIL SPILL CONTINGENCY PLAN

Επιπλέον η Motor Oil 

  • Επικοινωνεί τόσο με το προσωπικό της εταιρείας όσο και με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής κοινωνίας, με στόχο τη δημιουργική ανταλλαγή πληροφοριών και την καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
  • Αυτοαξιολογείται σε τακτά διαστήματα προκειμένου να ελέγχεται η περιβαλλοντική επίδοση και η επίτευξη των σκοπών και στόχων που αφορούν τη λειτουργία του διυλιστηρίου

Η ενεργή συμμετοχή όλου του προσωπικού της εταιρείας αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα επιτυχούς εφαρμογής της παραπάνω πολιτικής.”

Για να δείτε τις πιστοποιήσεις σχετικά με το Περιβάλλον πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Πιστοποιητικό ISO 50001:2018

PDF
Κατεβάστε το αρχείο
Slider Numbers
Εργαζόμενος της εταιρείας Motor Oil
29
29 εκατ. ευρώ επενδύσεις και λειτουργικά έξοδα για το περιβάλλον το 2019
Επένδυση

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις

Περιβαλλοντική Δήλωση 2022

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση 2021

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση 2020

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 1221/2009) ΕΜΑS 2018

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 1221/2009) ΕΜΑS 2017

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 1221/2009) ΕΜΑS 2016

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 1221/2009) ΕΜΑS 2015

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 1221/2009) ΕΜΑS 2014

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 1221/2009) ΕΜΑS 2013

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 1221/2009) ΕΜΑS 2012

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 1221/2009) ΕΜΑS 2011

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 1221/2009) ΕΜΑS 2010

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 761/2001) ΕΜΑS 2009

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 761/2001) ΕΜΑS 2008

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 761/2001) ΕΜΑS 2007

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβαλλοντική Δήλωση (ΕΚ 761/2001) ΕΜΑS 2006

PDF
Κατεβάστε το αρχείο
Αγοράκι και Κοριτσάκι γράφουν στον πίνακα

ESG και Βιωσιμότητα

Διαβάστε Περισσότερα