gdpr
Όροι Χρήσης & Σύνδεσμοι

Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Προστασία Προσωπικών δεδομένων

 

Τελευταία αναπροσαρμογή: Νοέμβριος 2023.

Καλωσήρθατε στον Ιστότοπο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθούμε με αυστηρότητα την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που η Εταιρεία μας προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας και συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου μας καθώς και για τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, που ακολουθεί.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων («η Πολιτική») έχει ισχύ μόνο για τον Ιστότοπο της εταιρείας. Ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, εντούτοις η Εταιρεία μας δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και τους όρους προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

 1. Αντικείμενο

1.1. Με την παρούσα Πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Εταιρεία μας, για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Η Πολιτική περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

1.2. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική προκειμένου να διασφαλίζετε ότι είστε ενήμεροι σε σχέση με το περιεχόμενό της και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1.3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στον βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας Πολιτικής.

 1. Αρχές επεξεργασίας

Σεβόμαστε απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και ανάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητα της Εταιρείας μας. Στο πλαίσιο αυτό κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές:

2.1. Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και διατηρούμε απέναντί σας πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειριζόμαστε.

2.2. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα Πολιτική, και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

2.3. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στο βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

2.4. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες και με τη δική σας συνδρομή, ώστε τα υπό επεξεργασία δεδομένα σας να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.

2.5. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

2.6. Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

2.7. Δεν προτιθέμεθα να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν.

2.8. Σας ενημερώνουμε πως δεν υφίσταται υποχρέωσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υφίστανται ενδεχόμενες συνέπειες από την μη παροχή αυτών εκτός αν τούτο υποχρεωτικά απαιτείται και συγκεκριμένα για την εξέταση και αποδοχή αιτήματος Κοινωνικής Συνεισφοράς που υποβάλλεται μέσω του Ιστοτόπου της Εταιρείας. Μπορείτε, ωστόσο, να επισκέπτεστε τον Ιστότοπο χωρίς να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας και χωρίς να μας παράσχετε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο. Περαιτέρω, σας γνωστοποιούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον μας γνωστοποιηθούν, δεν θα χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

2.9. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα περαιτέρω πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.

2.10. Σας ενημερώνουμε πως δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, για τα οποία δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»).

2.11. Εν γένει τηρούμε στο ακέραιο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτή, ως κατά τον νόμο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Είδη δεδομένων

3.1. Τα είδη των προσωπικών σας δεδομένων, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς, εξαρτώνται από τις υπηρεσίες, που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Έτσι, κατά την υποβολή αιτήματος Κοινωνικής Συνεισφοράς, παραχωρείτε στην Εταιρεία μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων:

 • Ονοματεπώνυμο,
 • Α.Φ.Μ.,
 • Δ.Ο.Υ.,
 • Διεύθυνση Κατοικίας,
 • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση).

3.2. Επιπλέον, σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

3.3. Η Εταιρεία μας δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών σας δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματά σας. Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από την ανάρτηση τέτοιων δεδομένων, που αφορούν στο πρόσωπό σας ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που προβείτε σε σχετική ανάρτηση τέτοιων δεδομένων στον Ιστότοπό μας, αυτά θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση ή / και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

 1. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

4.1. Προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο μεταξύ μας συμβατικής σχέσης σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Επικοινωνία σας στο πλαίσιο της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών μας καθώς και για την επίλυση τυχόν παραπόνων.
 • Ενίσχυση συγκεκριμένων επωφελών δραστηριοτήτων ή/και σκοπών για τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία.
 • Διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας μας.

4.2. Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

 1. Συγκατάθεση

5.1. Η Εταιρεία μας δύναται να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο κατόπιν νόμιμης συγκατάθεσής σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας.
 • Για σκοπούς έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των συμφερόντων ή/και των εμπειριών σας.
 • Για την προβολή του κοινωνικού προσώπου και της ευποιίας της Εταιρείας.

5.2. Μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς με ηλεκτρονική δήλωση κατά τρόπο σαφώς διακριτό από άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Η συγκατάθεσή σας δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική σας υποχρέωση ή απαίτηση της Εταιρείας μας για τη σύναψη μεταξύ μας σύμβασης.

5.3. Στο πλαίσιο αυτό, με την επιγραμμική από μέρους σας συμπλήρωση του σχετικού πεδίου μας δηλώνετε ρητώς ότι επιθυμείτε και ότι παρέχετε την συγκατάθεσή σας για τους παραπάνω σκοπούς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής. Παρέχετε την παραπάνω συγκατάθεσή σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Κατά την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, και
 • Κατά την υποβολή αιτήματος Κοινωνικής Συνεισφοράς

5.4. Η μη παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων σας ή/και η άρνηση συγκατάθεσης ως προς τους όρους της επεξεργασίας τους επιφέρει αδυναμία συλλογής και ως εκ τούτου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών.

 1. Τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων

6.1. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε παραχώρησή των προσωπικών σας δεδομένων ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

6.2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία μας ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα εξής είδη προσωπικών σας δεδομένων στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ’ εντολή της:

 • Προσωπικά σας δεδομένα στην Εταιρεία, που μας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού και βάσεων δεδομένων, με σκοπό την υποστήριξη του Ιστοτόπου.
 • Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες επιχειρήσεις συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων.
 • Προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης αιτήματος Κοινωνικής Συνεισφοράς.

6.3. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

6.4. Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η Εταιρεία μας ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν όμως ενημέρωσής σας.

 1. Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων

7.1. Η Εταιρεία μας, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

7.2. Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων από την Εταιρεία μας διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

7.3. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Εταιρείας, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

 1. Χρόνος διατήρησης δεδομένων

8.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.

8.2. Η Εταιρεία μας ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

 • Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου.
 • Εφόσον απαιτείται για την καλή οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας μας υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων σας.
 • Μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

8.3. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της Εταιρείας μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω.

 1. Δικαιώματα

9.1. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες (π.χ. σκοπούς επεξεργασίας, χρονικό διάστημα τήρησής τους κ.ά.) και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
 • Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd).
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
 • Να μην υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Τα παραπάνω αιτήματα απευθύνονται γραπτώς με ταχυδρομική επιστολή στην έδρα της Εταιρείας μας.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

9.2. Η Εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός σας θα λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα.

9.3. Εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, είτε: (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημά σας.

9.4. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

9.5. Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

9.6. Εφόσον παραβιάζονται δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

 1. Υποχρεώσεις χρηστών

10.1. Με τη χρήση του Ιστοτόπου καθώς και κατά την παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν συγκατάθεσης αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την Εταιρεία μας. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε την Εταιρεία μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.

10.2. Σε περίπτωση που αναρτήσετε ή/και κοινοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία δεδομένα, που αφορούν τρίτα υποκείμενα δεδομένων, εγγυάστε ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν ενημερωθεί νομίμως και έχετε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή τους προς τούτο σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

10.3. Αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας ή αν η Εταιρεία μας έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την οποιαδήποτε αίτησή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα για ουδεμία αποζημίωση εξαιτίας απόρριψης της αίτησής σας.

10.4. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία μας δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που παρέχονται νομίμως από τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία μας θα προβεί σε σχετική ενημέρωσή σας, τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία.

10.5. Με τη χρήση του Ιστοτόπου βεβαιώνετε πως είστε άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εφόσον είστε κάτω των δέκα έξι (16) ετών έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί τη γονική σας μέριμνα. Εφόσον δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλετε να προβείτε σε άμεση σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση, με τη χρήση του Ιστοτόπου αναγνωρίζετε πως η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων από μέρους σας στο μέτρο που δεν έχει τη δυνατότητα, ακόμη και αν καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, για την επαλήθευση της ηλικίας σας ή για τη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική σας μέριμνα.

 1. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

11.1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει μεταξύ μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

11.2. Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας Πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 1. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική  ή εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας όπως αναφέρονται ανωτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, 151 24, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα
 • Ε-mail: [email protected]