Εισαγωγή
Ενημέρωση Επενδυτών

Εισαγωγή

Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εναρμόνιση και προσαρμογή του στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις μέσω αρχών, κριτηρίων και πολιτικών που προάγουν τη διαφάνεια μεταξύ των Ενδιαφερομένων Μερών (προσωπικό, ανώτατη διοίκηση, Διοικητικό Συμβούλιο, προμηθευτές, πελάτες, μέτοχοι, πιστωτικά ιδρύματα, κρατικοί φορείς, τοπική κοινωνία).

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

PDF
Κατεβάστε το αρχείο