Άντρας κρατάει Tablet
Εταιρεία

Πιστοποιήσεις

Ποιότητα

H δέσμευσή μας για την Ποιότητα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της στρατηγικής μας. Η πολιτική της Motor Oil για την ποιότητα συνοψίζεται σε δύο άξονες, για τους οποίους υπάρχει η καθολική δέσμευση τόσο της διοίκησης, όσο και του προσωπικού της εταιρείας:

Το διυλιστήριο της MOTOR OIL (HELLAS) στην Κόρινθο πιστοποίησε πρόσφατα το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας της Πληροφορίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001. Η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τον διαπιστευμένο ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas Hellas MAE και το πιστοποιητικό απονεμήθηκε στον οργανισμό την Ιανουάριο του 2023. Με τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην ασφάλεια της πληροφορικής, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία επιδιώκει τη λειτουργική αριστεία αυξάνοντας την ανθεκτικότητα σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και διασφαλίζει την προστασία του οργανισμού από κινδύνους που βασίζονται στην τεχνολογία και άλλες απειλές.

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της Πληροφορίας κατά ISO 27001:2013

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Παράγουμε και πωλούμε προϊόντα που ικανοποιούν τους πελάτες μας, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Εστιάζοντας στους πελάτες μας, αξιολογούμε τις απαιτήσεις τους και εφαρμόζουμε όλες τις αναγκαίες τεχνολογίες και δράσεις, με στόχο την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Για την Motor Oil το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα της εταιρείας, μέσω του οποίου υλοποιείται η πολιτική μας για την Ποιότητα, είναι προσανατολισμένο στον πελάτη και στις ανάγκες του, περιλαμβάνοντας με συστηματικό τρόπο όλες τις σχετικές προς την ποιότητα λειτουργικές και οργανωτικές διεργασίες. Το Σύστημα αναθεωρήθηκε και επαναπιστοποιήθηκε το 2020 από τη BUREAU VERITAS, σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2015 με ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ η πρώτη σχετική πιστοποίηση χρονολογείται από το 1993.

Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Το Χημείο του διυλιστηρίου είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17025:2017 από το Σεπτέμβριο του έτους 2006. Η διαπίστευση έχει πραγματοποιηθεί από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Η τρέχουσα διαπίστευση έχει διάρκεια μέχρι το Σεπτέμβριο 2026.

Πιστοποιητικό για το Χημείο κατά ISO/IEC 17025:2017

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

H εταιρεία επιπλέον έχει πιστοποιηθεί κατά CE Marking σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 305/2011/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών) και ισχύει για το προϊόν δομικών κατασκευών: Ασφαλτομίγματα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12591:2009. Τον Δεκέμβριο 2020 η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού επεκτάθηκε μέχρι τον Ιανουάριο 2026.

Πιστοποιητικό CE Marking για Ασφάλτους Οδοστρωσίας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12591:2009

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Tο διυλιστήριο επιθεωρήθηκε για πρώτη φορά το 2018 από πιστοποιημένο επιθεωρητή για την κάλυψη των απαιτήσεων που αφορούν το πρότυπο EI/JIG 1530 το οποίο σχετίζεται με την παραγωγή, αποθήκευση και διανομή καυσίμων Jet Fuel και έλαβε την καλύτερη διάκριση με βαθμολογία Good. Το ίδιο συνέβη το 2019, το 2020, το 2021 και το 2022.

Πιστοποιητικό EI/JIG 1530

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Πιστοποιητικό JIG Standards 2023

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

H Motor Oil βραβεύτηκε με το JIG AWARD SPA 2022, διατηρώντας την ανώτερη βαθμολογία στο GOOD, για τρία συνεχόμενα χρόνια. Το Διυλιστήριο της εταιρείας είναι το μόνο με JIG Award για το 2022.

Υγεία και Ασφάλεια

Η διασφάλιση της Υγιεινής, της Ασφάλειας αποτελεί πρωταρχικό στρατηγικό στόχο, ώστε κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μας να διασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τους συνεργάτες μας.

Η εν λόγω πιστοποίηση αφορά την εφαρμογή , διατήρηση και βελτίωση του διαχειριστικού συστήματος για την προστασία, την μείωση πιθανότητας εμφάνισης, την προετοιμασία, την απόκριση και την αποκατάσταση από διαταραχές που πιθανόν να προκύψουν στην εταιρεία. Η πιστοποίηση έχει διάρκεια ισχύος μέχρι τον Ιούλιο 2026.

Συστήματα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Η επίτευξη των στόχων μας στο διυλιστήριο, υλοποιείται με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας, το οποίο είναι πιστοποιημένο από το 2008. Η τελευταία πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2020 και το υφιστάμενο πιστοποιητικό ISO 45001:2018 ισχύει μέχρι τον Νοέμβριο 2026

Πιστοποιητικό Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας κατά ISO 45001:2018

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Επιπρόσθετα, το Νοέμβριο 2017 η Motor Oil πιστοποιήθηκε από τη Bureau Veritas Certification (BV Cert.) για το Σύστημα Ασφαλείας του Διυλιστηρίου κατά το διεθνές πρότυπο ISO 18788 με διάρκεια ισχύος μέχρι το Νοέμβριο 2026.

Το εν λόγω πρότυπο θέτει τις προδιαγραφές και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές ως προς τις ακολουθούμενες διαδικασίες ασφαλείας εκ μέρους των επιχειρήσεων ή των συμβαλλομένων εργολάβων. Διαμορφώνει το επιχειρηματικό πλαίσιο και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για την αποτελεσματική υλοποίηση των λειτουργιών ασφαλείας. Αποσκοπεί στη βελτίωση και την τήρηση συνέπειας σε ζητήματα που άπτονται θεμάτων ασφαλείας μέσω της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που διασφαλίζει το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς και τη συμμόρφωση στην εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Τα παραπάνω προϋποθέτουν την αξιοποίηση τακτικών, τεχνικών, διαδικασιών, κατάρτισης, εκπαίδευσης και εξοπλισμού εις τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι λειτουργικής διαχείρισης και διαχείρισης κινδύνων.

Πιστοποιητικό ISO 18788

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Επίσης η Motor Oil με υπερηφάνεια ανακοινώνει την πιστοποίηση SAFE GUARD από το Bureau Veritas.

Τα κριτήρια ελέγχου αφορούν τη συμμόρφωση και την απόδοσή μας στη διαχείριση πανδημιών COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών διαδικασιών μας και του Σχεδίου Επιχειρηματικής Συνέχειας.

Η Motor Oil προσαρμόζει και εφαρμόζει τα μέτρα προστασίας όλη αυτή την περίοδο σύμφωνα με την εξέλιξη των πανδημιών, τους κρατικούς κανονισμούς και την εσωτερική αξιολόγηση κινδύνου.

Το Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας, που σχεδιάστηκε και υποστηρίχθηκε ενεργά από τη διοίκησή μας, εξισορροπεί αποτελεσματικά την ανθρώπινη προστασία (προσωπικό, πελάτες και συνεργάτες), τους ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες της Motor Oil .

Πιστοποίηση Safeguard

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Περιβάλλον

Ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του ενεργειακού αποτυπώματος της λειτουργίας της στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, βασίζεται στα Συστήματα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης, πιστοποιημένων κατά ISO 14001 και ISO 50001 αντίστοιχα.

Μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, διασφαλίζεται η εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες προκύπτουν από τις δραστηριότητες μας, καθορίζονται οι στρατηγικές και υλοποιούνται τεχνικά, εφικτά και οικονομικά βιώσιμα προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Tο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αρχικά πιστοποιήθηκε το 2000, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 1996. Ακολούθησαν επαναπιστοποιήσεις και το 2017 η πιστοποίηση επεκτάθηκε καλύπτοντας την παραγωγή, εμπορία και διακίνηση καυσίμων, βιοκαυσίμων, βασικών λιπαντικών, λιπαντικών, παραφινών, ασφάλτου, θείου και ειδικών προϊόντων ορυκτελαίων με το νέο επαναπιστοποιημένο ISO Πρότυπο 14001: 2015 με διάρκεια ισχύος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026.

Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Επίσης το 2017 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου κατά το πρότυπο ISO-50001:2011 μέσω του οποίου δεσμεύεται για αποτελεσματική χρήση της ενέργειας με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η πιστοποίηση έχει διάρκεια ισχύος μέχρι το Νοέμβριο 2026.

Πιστοποιητικό ISO 50001:2018

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης της Αειφορίας των βιοκαυσίμων που προμηθεύεται και διακινεί στην Ελληνική εσωτερική αγορά σύμφωνα με το Πρότυπο 2BSvs (Εθελοντικό σχήμα για τη διαχείριση της βιομάζας και των βιοκαυσίμων). Το Σύστημα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/28 / ΕΚ (Renewable Energy Directive) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πιστοποιητικό 2BSvs

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Όλα τα Συστήματα Διαχείρισης υπόκεινται σε επιθεωρήσεις από φορείς πιστοποίησης με σκοπό τον έλεγχο της καλής εφαρμογής τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καθενός από αυτά και επαναπιστοποιούνται ανά τριετία, τετραετία ή πενταετία, αναλόγως του Συστήματος.

2 άντρες με μπλέ στολή εργασίας περπατάνε στις εγκαταστάσεις των διυληστηρίων της Motor Oil

50 Χρόνια Motor Oil

Διαβάστε Περισσότερα