Έρευνα και Καινοτομία
Περιβάλλον & Κοινωνία

Έρευνα και Καινοτομία

Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. ΤΙΤΛΟΣ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου με εφαρμογή σε Βιομηχανικές Υποδομές
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ARIS
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-01020
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου σχεδιασμένο για Βιομηχανικές Υποδομές με πιλοτική εφαρμογή στις εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου της Μotor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, οι οποίες βρίσκονται στην εξαιρετικά υψηλής σεισμικότητας περιοχή του Ανατολικού Κορινθιακού κόλπου.
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.aris-project.gr/

2. ΤΙΤΛΟΣ: Καινοτόμες Καταλυτικές Διεργασίες Αξιοποίησης Κλασμάτων Πετρελαίου Χαμηλής Αξίας για Παραγωγή Αναβαθμισμένων Καυσίμων και Πετροχημικών Πρώτων Υλών
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: PROOFF
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-03057
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου η ανάπτυξη νέων καινοτόμων καταλυτών και προηγμένων τεχνολογιών/καταλυτικών διεργασιών για την μετατροπή και την αναβάθμιση όλων των κλασμάτων του πετρελαίου σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το έργο συμβάλλει στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος που καλείται να διαχειριστεί η σύγχρονη βιομηχανία διύλισης πετρελαίου και προκαλείται από τη διαρκώς μεταβαλλόμενη ποιότητα του αργού πετρελαίου, κάτι που απαιτεί την επεξεργασία ολοένα βαρύτερων πετρελαίων με υψηλότερη πυκνότητα και ιξώδες.

3. ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και βιολογικής διεργασίας για την υπερ-αποθείωση πετρελαϊκών προϊόντων
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: DeepDesOil
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-02074
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε εξέλιξη
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων βιοκαταλυτών και διεργασιών για την αποτελεσματική αποθείωση πετρελαϊκών κλασμάτων, με κύριους στόχους τα βαριά κλάσματα του πετρελαίου και το ντίζελ.

4. ΤΙΤΛΟΣ: Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για Εκπαίδευση και Συντήρηση σε Βιομηχανικό Περιβάλλον
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ARTEMIS
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-03392
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε εξέλιξη
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης του προσωπικού της βιομηχανίας καυσίμου (oil & gas) βασισμένο στην τεχνολογία βαθιάς εκμάθησης και της επαυξημένης πραγματικότητας, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες ενσωμάτωσής τους σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό όπως τα tablets και τα έξυπνα γυαλιά.
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.artemis-project.gr/#project

Αίτημα Κοινωνικής Συνεισφοράς

Αίτημα Κοινωνικής Συνεισφοράς

Διαβάστε Περισσότερα