Δέντρο πάνω σε καταπάρασινο λόφο
Περιβάλλον & Κοινωνία

Διαχείριση Ποιότητας Ατμόσφαιρας

Η διασφάλιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο χώρο του διυλιστηρίου και γύρω από αυτόν, αποτελεί καθήκον της εταιρείας, που προκύπτει όχι μόνο από νομική υποχρέωση, αλλά και από τη δέσμευσή της προς τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Παρακολούθηση εκπομπών

Η παρακολούθηση των εκπομπών αερίων, με στόχο την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, πραγματοποιείται με ευρεία κλίμακα τεχνικών, οι οποίες κάνουν χρήση σύγχρονου εξοπλισμού μετρήσεων που συνεχώς εμπλουτίζεται και ανανεώνεται. Το πρόγραμμα  μετρήσεων καλύπτει τόσο σημειακές όσο και διάχυτες εκπομπές σε συνεχή και ασυνεχή βάση.

Περιφερειακά του διυλιστηρίου η ποιότητα της ατμόσφαιρας παρακολουθείται από τέσσερεις σταθμούς:

  • Από τρεις σταθερούς σταθμούς με δυνατότητα συνεχούς μέτρησης της συγκέντρωσης του υδρόθειου (H2S) και του διοξειδίου του θείου (SO2).
  • Από ένα κινητό σταθμό, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με σύγχρονα, αυτοματοποιημένα όργανα με πολλαπλές δυνατότητες μέτρησης και καταγραφής, που περιλαμβάνουν τις μετεωρολογικές παραμέτρους, τις συγκεντρώσεις οξειδίων αζώτου (ΝΟ και ΝΟ2), διοξειδίου του θείου (SO2), υδρόθειου (H2S), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), ολικών υδρογονανθράκων, υδρογονανθράκων πλην μεθανίου (CH4), βενζολίου και αιωρουμένων σωματιδίων PM10 και PM2,5.

Εντός του διυλιστηρίου, τα καυσαέρια (σημειακές εκπομπές) από τις  μεγάλες εγκαταστάσεις καύσεις (ΜΕΚ) των συγκροτημάτων Καυσίμων, Μέσης Υδρογονοδιάσπασης και Λιπαντικών ελέγχονται με  αναλυτές συνεχούς μέτρησης. Οι παράμετροι που παρακολουθούνται είναι η θερμοκρασία, η πίεση, η ροή, οι συγκεντρώσεις οξυγόνου, οξειδίων αζώτου, διοξειδίου του θείου και αιωρουμένων σωματιδίων.

Στην  μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης παρακολουθούνται σε συνεχή βάση η θερμοκρασία, η πίεση, η υγρασία, η ροή των καυσαερίων, οι προαναφερθέντες ρύποι καθώς και το μονοξείδιο του άνθρακα.
Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι όλοι οι αναλυτές συνεχούς μέτρησης είναι συνδεδεμένοι με το Κατανεμημένο Σύστημα Ελέγχου (DCS) του διυλιστηρίου γεγονός που παρέχει την δυνατότητα πλήρους ελέγχου της διαδικασίας καύσης των φούρνων.

Στις μονάδες Ανάκτησης Θείου λειτουργεί  σύστημα  αυτομάτου ελέγχου της απόδοσής τους, με το οποίο γίνεται συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της συγκέντρωσης Η2S στην είσοδο και Η2S, SO2 στην έξοδο των μονάδων αυτών. Επίσης γίνεται συνεχής μέτρηση, καταγραφή και ρύθμιση του λόγου Η2S/SO2 ώστε να εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της απόδοσής τους (σε ποσοστό τουλάχιστον 99% για τις παλαιότερες μονάδες και τουλάχιστον 99,5% για τις νεότερες καθώς και  για τη νέα μονάδα τύπου SCOT που τίθεται σε λειτουργία το 2010 ως εξάρτημα του συγκροτήματος της νέας μονάδας Ατμοσφαιρικής Απόσταξης). Η ρύθμιση τόσο των μονάδων παραγωγής θείου όσο και των σχετικών μετακαυστήρων, γίνεται αυτόματα μέσω του Κατανεμημένου Συστήματος Ελέγχου (DCS) του διυλιστηρίου.

Κατ’ αντιστοιχία με τις κεντρικές καμινάδες του διυλιστηρίου, σε συνεχή μέτρηση της συγκέντρωσης του συνολικού θείου υπόκεινται και οι κεντρικοί αγωγοί διοχέτευσης αερίων στους πυρσούς των μονάδων Καυσίμων και Υδρογονοδιάσπασης. Οι εγκατεστημένοι αναλυτές είναι και αυτοί συνδεδεμένοι με το DCS.

Οι εκπομπές από τις υπόλοιπες καμινάδες του διυλιστηρίου ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από διαπιστευμένη για το σκοπό αυτό εταιρεία.

Διάχυτες εκπομπές – LDAR

Σ’ ένα σύγχρονο διυλιστήριο, είναι εγκατεστημένη πληθώρα εξοπλισμού διαφόρων τύπων, μέσω του οποίου διακινούνται μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι αναμενόμενο συγκεκριμένα σημεία να παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα διαφυγής υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα.. Για τον περιορισμό των διάχυτων εκπομπών (fugitive emissions) από τον εξοπλισμό, εφαρμόζεται πρόγραμμα περιοδικού ελέγχου επιλεγμένων σημείων του εξοπλισμού, (γνωστότερο στη βιομηχανία ως LDAR – Leak Detection and Repair), για την ανίχνευση διάχυτων εκπομπών και την άμεση επισκευή των διαρροών που τις προκαλούν. Αυτό το πρόγραμμα βασίζεται στη μέθοδο EPA 21 της αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency).

 

Δείτε Επίσης