Πολιτικές
Πολιτικές

Πολιτικές

Καταστατικό

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 5ης Ιουνίου 2019 με ποσοστό ψήφων υπέρ 74,07% των παριστάμενων μετόχων. Το ποσοστό απαρτίας στη Γενική Συνέλευση ανήλθε σε 78,97% του μετοχικού κεφαλαίου.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Κανονισμός Λειτουργίας καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο για την ορθή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4548/2018 & 4706/2020, του Καταστατικού της Εταιρείας, και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κανονισμός Λειτουργίας

Στον Κανονισμό Λειτουργίας περιγράφεται η οργανωτική δομή της Εταιρείας καθώς και το αντικείμενο των υπηρεσιών της. Σε αυτόν επίσης περιλαμβάνονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες, που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενό του σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η τρέχουσα έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας τον Απρίλιο 2024 και περίληψή του αναρτάται στον επίσημο ιστότοπό της σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 4706/2020.

Περίληψη Κανονισμού Λειτουργίας

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρία υιοθετεί και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021)

Η Εταιρία, για τα σημεία απόκλισης από τον Κώδικα, συμπεριλαμβάνει τις εξηγήσεις μη συμμόρφωσης απολογιστικά στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Η Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. εκπονήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 111 του Νόμου 4548/2018 και εγκρίθηκε για πρώτη φορά από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2019. Έκτοτε αναθεωρήθηκε και η ισχύουσα Πολιτική εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2023. Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018 η διάρκεια ισχύος της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε, υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της. Η ψήφος των μετόχων επί της Πολιτικής Αποδοχών είναι δεσμευτική.

Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.

Η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. εκπονήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 καθώς και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 890-1Β- 60/18.09.2020. Η Πολιτική καθώς και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας μελών Δ.Σ. εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23ης Ιουνίου 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε με ποσοστό απαρτίας 75,94%  ενώ το ποσοστό των θετικών ψήφων ανήλθε σε 83,28% των παρισταμένων μετόχων.

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Πολιτική Αναφορών Παραβίασης Κανονιστικού Πλαισίου Ομίλου Motor Oil

Ο Όμιλος Motor Oil διαθέτει Πολιτική Αναφορών Παραβίασης Κανονιστικού Πλαισίου, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις (Ν. 4808/2021, ΥA 82063/01.11.2021, Ν. 4990/2022, Ευρωπαϊκή Οδηγία 1937/2019, ΚΥΑ 47312/11.12.2023) και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Για υποβολή αναφορών πατήστε εδώ.

Πολιτική Αναφορών Παραβίασης Κανονιστικού Πλαισίου Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου ενσωματώνει όλες τις αρχές και αξίες που διέπουν τη λειτουργία μας από το 1972 έως σήμερα και μαζί με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και τις επιμέρους πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται, προσδιορίζει το πλαίσιο της επιχειρηματικής μας λειτουργίας.

Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς

Η Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς στοχεύει στην προστασία της φήμης των Εταιρειών και των εργαζομένων του Ομίλου εταιρειών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και στην αποφυγή πιθανών δυσμενών αστικών και ποινικών συνεπειών. Η Πολιτική συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αρχές και διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, και ιδιαίτερα του ελληνικού ποινικού κώδικα, ο οποίος είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Νόμου περί Διαφθοράς στο Εξωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών (FCPA) και του Νόμου περί Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKBA).

Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Πολιτική για την Καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία Ομίλου Motor Oil

Ο Όμιλος Motor Oil διαθέτει Πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην εργασία, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις προβλέψεις του Ν. 4808/2021, του Π. Δ. 80/2022, της Απόφασης 82063/2021 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πολιτική για την Καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία Ομίλου Motor Oil

PDF
Κατεβάστε το αρχείο