Εκθέσεις
Ενημέρωση Επενδυτών

Εκθέσεις

Εκθέσεις Αποδοχών Μελών ΔΣ

Οι Εκθέσεις Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και περιέχουν ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας για κάθε οικονομικό έτος. Οι εκθέσεις αποδοχών υποβάλλονται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η ψήφος των μετόχων επί των Εκθέσεων Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για το 2019

193,3 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για το 2020

362,9 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 και στο άρθρο 18 του Νόμου 4706/2020 και αποτελεί ειδικό τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση κάθε κλειόμενης χρήσης.

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Χρήσης 2020

145,1 kb
Κατεβάστε το αρχείο