Εκθέσεις
Ενημέρωση Επενδυτών

Εκθέσεις

Εκθέσεις Αποδοχών Μελών ΔΣ

Οι Εκθέσεις Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και περιέχουν ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας για κάθε οικονομικό έτος. Οι εκθέσεις αποδοχών υποβάλλονται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η ψήφος των μετόχων επί των Εκθέσεων Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για το 2019

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για το 2020

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για το 2021

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για το 2022

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 και στο άρθρο 18 του Νόμου 4706/2020 και αποτελεί ειδικό τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση κάθε κλειόμενης χρήσης. Κατωτέρω, παρατίθεται η πλέον πρόσφατη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Χρήσης 2023

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Εκθέσεις Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.

Οι Εκθέσεις των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκπονούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 και υποβάλλονται προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Κατωτέρω παρατίθεται η πλέον πρόσφατη έκθεση.

Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για τη χρήση 2022

PDF
Κατεβάστε το αρχείο