Εκθέσεις
Ενημέρωση Επενδυτών

Εκθέσεις

Εκθέσεις Αποδοχών Μελών ΔΣ

Οι Εκθέσεις Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και περιέχουν ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας για κάθε οικονομικό έτος. Οι εκθέσεις αποδοχών υποβάλλονται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η ψήφος των μετόχων επί των Εκθέσεων Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για το 2019

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για το 2020

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για το 2021

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 και στο άρθρο 18 του Νόμου 4706/2020 και αποτελεί ειδικό τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση κάθε κλειόμενης χρήσης.

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Χρήσης 2020

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Χρήσης 2021

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Χρήσης 2022

PDF
Κατεβάστε το αρχείο