2 εργαζόμενοι περπατάνε στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων της Motor Oil
Εταιρεία

Υγιεινή και Ασφάλεια

Η συνεχής βελτίωση στην Υγιεινή και την Ασφάλεια, αποτελεί πρωταρχική και διαχρονική µας δέσμευση

Η Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία και η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί για εμάς ηθική υποχρέωση και επιχειρηματική αναγκαιότητα που ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας απλής νομικής υποχρέωσης. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να παίρνουμε μέτρα και να υλοποιούμε έργα και προγράμματα, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι μόνιμοι στόχοι μας για Υγιεινή και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας, οι οποίοι διατυπώνονται ως εξής:

Μείωση, στο ελάχιστο δυνατό, της πιθανότητας εκδήλωσης μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος.
Μηδενικός αριθμός εργατικών ατυχημάτων – «Goal Zero – Μηδέν Ατυχήματα».
Δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας με παρουσιάσεις σχετικού υλικού στο σύνολο του προσωπικού.
Ενεργή συμμετοχή όλων για την εξεύρεση αποδεκτών και αποτελεσματικών λύσεων για την προστασία και την ασφάλεια, αλλά και τη δημιουργία κανονισμών, αναγνώριση κινδύνων και αξιολόγηση επικινδυνότητας.
Συνεχής έλεγχος και ποιοτική αναβάθμιση του εξοπλισμού, προκειμένου να επιτυγχάνεται βελτίωση των συνθηκών για ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.
Αποτελεσματική προστασία των ανθρώπων (του προσωπικού μας, του προσωπικού των εργολάβων, των περιοίκων, των συνεργατών και επισκεπτών μας), καθώς και του περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεών μας, από τους κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας.
Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και ενημέρωση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Πλήρης εναρμόνιση με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
Ανοικτή επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Η επίτευξη των στόχων μας στο διυλιστήριο, υλοποιείται με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας, το οποίο είναι πιστοποιημένο -από το 2008- με το πρότυπο OHSAS 18001:2007, το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα πιστοποίησης για την Υγιεινή και Ασφάλεια. 

Slider Numbers
Εργαζόμενοι της εταιρείας Motor Oil
Εργαζόμενη της εταιρείας Motor Oil
0.7
ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων της Motor Oil για το 2019
28,8
εκατ. ευρώ οι δαπάνες για την ασφάλεια το 2019 (επενδύσεις και λειτουργικά έξοδα)
Ασφάλεια
Δαπάνες

Οι ενέργειες για την επίτευξη των στόχων Υγιεινής και Ασφάλειας αφορούν, κατά κύριο λόγο, στην ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας και βασίζονται στις ακόλουθες δράσεις και εργαλεία:

1. Toolbox meetings, σύντομες συναντήσεις, προγραμματισμένες ή έκτακτες, στις οποίες γίνεται συζήτηση για προκαθορισμένα θέματα ασφάλειας. Αναδεικνύουν σημαντικά θέματα, προτάσεις για βελτίωση και συνεισφέρουν στην επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού, προς όλα τα κλιμάκια αμφίδρομα. Μέσω καταγραφής των θεμάτων και των προτάσεων γίνεται διαρκής επαναξιολόγηση των θεμάτων ασφάλειας και δρομολογούνται ενέργειες για βελτίωση.

2. Safety observations, επιθεωρήσεις στο πεδίο από όλους τους εργαζομένους με στόχο τον εντοπισμό ανασφαλών συμπεριφορών. Ο κάθε εργαζόμενος αποκτά ενεργό ρόλο, δεδομένου ότι μέσω συνεχούς παρατήρησης και διαλόγου στο πεδίο εκπαιδεύεται αλλά και εκπαιδεύει τους υπόλοιπους. Οι συνεχείς επιθεωρήσεις από το προσωπικό έχουν ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση όλων για τους εγγενείς κινδύνους των εργασιών και τη βελτίωση της κουλτούρας ασφαλείας.

3. Operator Care Program με στόχο όλοι οι εργαζόμενοι να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν το ίδιο επίπεδο γνώσης. Υπάρχουν καθορισμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα ανά θέση εργασίας, που επικεντρώνουν στον εξοπλισμό, τη διεργασία και την περιοχή ευθύνης με γνώμονα την ασφάλεια, προκειμένου να μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα ανασφαλείς συνθήκες.

4. Σημαντικό εργαλείο το οποίο αναπτύχθηκε για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας είναι το Time Out For Safety (TOS), όπου συνίσταται σε απρογραμμάτιστες συναντήσεις για θέματα ασφάλειας.

5. Εβδομαδιαίες ασκήσεις ετοιμότητας που λαμβάνουν χώρα στο διυλιστήριο, στο πλαίσιο των οποίων γίνεται ανάπτυξη του σεναρίου, πυρόσβεση με χρήση σταθερού και φορητού εξοπλισμού πυρόσβεσης καθώς και με χρήση των Πυροσβεστικών οχημάτων του διυλιστηρίου και στη συνέχεια ακολουθεί απολογιστική συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους με στόχο προτάσεις βελτίωσης στην αντιμετώπιση συμβάντων.

6. Συναντήσεις (safety meetings) με όλους τους εργαζομένους, με στόχο την καθοδήγηση αλλά και την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ασφάλειας.

Άντρας κρατάει Tablet

Πιστοποιήσεις

Διαβάστε Περισσότερα