Εργαζόμενοι της Motor Oil συνομιλούν μεταξύ τους
Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο για την επιτυχία µας.

Slider Numbers
2.500
εργαζόμενοι
272
Προσλήψεις το 2021
34.878
Ώρες εκπαίδευσης το 2021
81%
του προσωπικού εκπαιδεύτηκε
Εργαζόμενοι
Προσλήψεις
Εκπαίδευση
Εκπαιδεύτηκε

Σε αυτό το πλαίσιο στην Motor Oil, έχουμε αναπτύξει µία οργανωμένη και σύγχρονη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού που στόχο έχει τον εντοπισμό, την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση ικανών εργαζομένων και στελεχών. 

Στόχος µας είναι η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος, που σέβεται τον άνθρωπο και προάγει την εµπιστοσύνη, το οµαδικό πνεύµα και την αποτελεσματικότητα.

Δεσμευόμαστε ώστε να εξασφαλίζουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, να διασφαλίζουµε το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ελευθερίας του συνδικαλισμού, να αποφεύγουμε τις διακρίσεις και να προσφέρουµε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Υποστηρίζουμε την ίση μεταχείριση των δύο φύλων και την παροχή ίσων ευκαιριών, ωστόσο, λόγω της φύσης των εργασιών και των ειδικοτήτων που απασχολούνται στο διυλιστήριο µας, το ποσοστό των εργαζομένων γυναικών είναι σχετικά µικρό. Έτσι, κατά μέσο όρο, το 2021 το 17% του προσωπικού της εταιρείας είναι γυναίκες. 

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο μορφωτικό επίπεδο του προσωπικού µας και στόχος µας είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να κρατάμε κοντά µας κατάλληλους και ικανούς ανθρώπους. 

Συνεχής εκπαίδευση

Η επένδυση στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού µας αποτελεί στρατηγική επιλογή και βασικό παράγοντα ευθυγράµµισης των ικανοτήτων των ανθρώπων µας µε την ευρύτερη στοχοθέτηση της εταιρείας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Motor Oil διαρθρώνει και υλοποιεί κάθε χρόνο ένα ολοκληρωμένο πρόγραµµα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εργαζοµένων. Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι ο συνεχής εµπλουτισµός των επαγγελµατικών γνώσεων των εργαζόµενων, η διεύρυνση των δεξιοτήτων τους και η αναβάθµιση της τεχνικής τους κατάρτισης ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου τους καθηµερινά αλλά και µακροπρόθεσµα. 

Ως εκ τούτου το 2021 πραγματοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης διάρκειας 34.878 ανθρωποωρών ενώ εκπαιδεύτηκε το 81% των εργαζομένων της εταιρείας.