Εργαζόμενοι της Motor Oil συνομιλούν μεταξύ τους
Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο για την επιτυχία µας.

Slider Numbers
1.300
εργαζόμενοι
245
Προσλήψεις στην πενταετία 2015-2019
30.983
Ώρες εκπαίδευσης το 2019
81%
του προσωπικού εκπαιδεύτηκε
Εργαζόμενοι
Προσλήψεις
Εκπαίδευση
Εκπαιδεύτηκε

Σε αυτό το πλαίσιο στην Motor Oil, έχουμε αναπτύξει µία οργανωμένη και σύγχρονη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού που στόχο έχει τον εντοπισμό, την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση ικανών εργαζομένων και στελεχών. 

Στόχος µας είναι η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος, που σέβεται τον άνθρωπο και προάγει την εµπιστοσύνη, το οµαδικό πνεύµα και την αποτελεσματικότητα.

Δεσμευόμαστε ώστε να εξασφαλίζουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, να διασφαλίζουµε το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ελευθερίας του συνδικαλισμού, να αποφεύγουμε τις διακρίσεις και να προσφέρουµε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Υποστηρίζουμε την ίση μεταχείριση των δύο φύλων και την παροχή ίσων ευκαιριών, ωστόσο, λόγω της φύσης των εργασιών και των ειδικοτήτων που απασχολούνται στο διυλιστήριο µας, το ποσοστό των εργαζομένων γυναικών είναι σχετικά µικρό. Έτσι, κατά μέσο όρο, το 2019 το 11% του προσωπικού της εταιρείας είναι γυναίκες, ενώ στα γραφεία της εταιρείας, το ποσοστό των γυναικών φτάνει στο 38%. 

Σχετικά με τη μέση ηλικία του προσωπικού της εταιρείας διαμορφώνεται, με βάση τα στοιχεία του 2019, στα 45,1 χρόνια και η μέση αρχαιότητα στα 16,9 χρόνια γεγονός που χαρακτηρίζει τη σταθερότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο μορφωτικό επίπεδο του προσωπικού µας και στόχος µας είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να κρατάμε κοντά µας κατάλληλους και ικανούς ανθρώπους. 

Συνεχής εκπαίδευση

Η επένδυση στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού µας αποτελεί στρατηγική επιλογή και βασικό παράγοντα ευθυγράµµισης των ικανοτήτων των ανθρώπων µας µε την ευρύτερη στοχοθέτηση της εταιρείας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Motor Oil διαρθρώνει και υλοποιεί κάθε χρόνο ένα ολοκληρωμένο πρόγραµµα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εργαζοµένων. Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι ο συνεχής εµπλουτισµός των επαγγελµατικών γνώσεων των εργαζόµενων, η διεύρυνση των δεξιοτήτων τους και η αναβάθµιση της τεχνικής τους κατάρτισης ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου τους καθηµερινά αλλά και µακροπρόθεσµα. 

Ως εκ τούτου το 2019 πραγματοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης διάρκειας 30.263 ανθρωποωρών ενώ εκπαιδεύτηκε το 81% των εργαζομένων της εταιρείας.

Ποσοστό εκπαιδευθέντων στο σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού (%)

Ποσοστό ωρών ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο (%) Σύνολο ωρών = 30.983