Επιτροπές
Ενημέρωση Επενδυτών

Επιτροπές

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. λειτουργεί από το 1996. Συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του καθόσον ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιεί η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ενώ παράλληλα ενημερώνεται από τον νόμιμο ελεγκτή για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς επίσης και για τυχόν αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: κ. Π.Ι. Κωνσταντάρας (Ανεξάρτητος βάσει Ν. 4706/2020)

Γεννήθηκε το 1950. Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το London School of Economics (Λονδίνο, ΗΒ). Από το 1978 μέχρι το 2011 εργάστηκε στην Citibank Ελλάδος όπου επί σειράν ετών διετέλεσε διευθυντής Ναυτιλιακού τμήματος Πειραιά της Τράπεζας. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) πιστωτικών ιδρυμάτων.

 Μέλη:

  • κ. Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος (Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο βάσει Ν. 4706/2020)

Γεννήθηκε το 1949. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο UWIST (Πανεπιστήμιο Ουαλίας, ΗΒ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Ναυτιλιακά. Εργάστηκε για 10 χρόνια στο χώρο της Ναυτιλίας (Όμιλο Βαρδινογιάννη) ως Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος, Διευθυντής Μελετών, Προγραμματισμού και Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για περισσότερα από 30 έτη. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2018.

 

  • κ. Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης (Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο βάσει Ν. 4706/2020)

Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Wales, Cardiff  Business School. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών. Στο χώρο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εργάζεται από το 1997. Στο διάστημα 1997-2006 κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την περίοδο 2006 – 2013 εργάσθηκε ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Από το 2014 μέχρι και σήμερα απασχολείται στη ΣΟΛ Συμβουλευτική. Παράλληλα, τα τελευταία έτη συμμετέχει με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών εταιρειών. Εκτός της προαναφερόμενης επαγγελματικής ενασχόλησης, ο κ. Κυρίτσης διαθέτει και μακρόχρονη θεσμική εμπειρία, εκλεγμένος από το 2015 ως Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ και Αντιπρόεδρος από το 2016 στο Συνεγγυητικό Ταμείο  Αποζημίωσης Επενδυτών. Από τον Ιούνιο 2021 είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στον Νόμο 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Νόμο 4706/2020.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη Χρήση 2020

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη Χρήση 2021

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη Χρήση 2022

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας συστάθηκε τον Ιούνιο 2021.  Αποτελεί κοινή Επιτροπή με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020. Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η εξής:

Πρόεδρος: κα Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη  – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.

Μέλη:

  • κ. Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.
  • κα Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ. Σ.

Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης συστάθηκε τον Ιούνιο 2021. Ο ρόλος της είναι να επιβλέπει, να παρακολουθεί και να εγκρίνει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, να ορίζει στόχους ESG και να αποφασίζει διορθωτικές ενέργειες.

 

Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος:

Πέτρος Τ. Τζαννετάκης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης – Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου

Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

 

Συντονίστρια:  Έλενα Αθουσάκη – Επικεφαλής ESG, Sustainability & Climate Change