Επιτροπές
Ενημέρωση Επενδυτών

Επιτροπές

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. λειτουργεί από το 1996. Συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του καθόσον ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιεί η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ενώ παράλληλα ενημερώνεται από τον νόμιμο ελεγκτή για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς επίσης και για τυχόν αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: κ. Π.Ι. Κωνσταντάρας (Ανεξάρτητος βάσει Ν. 4706/2020)

Γεννήθηκε το 1950. Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το London School of Economics (Λονδίνο, ΗΒ). Από το 1978 μέχρι το 2011 εργάστηκε στην Citibank Ελλάδος όπου επί σειράν ετών διετέλεσε διευθυντής Ναυτιλιακού τμήματος Πειραιά της Τράπεζας. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) πιστωτικών ιδρυμάτων.

 Μέλη:

  • κ. Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος (τρίτο πρόσωπο)

Γεννήθηκε το 1949. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο UWIST (Πανεπιστήμιο Ουαλίας, ΗΒ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Ναυτιλιακά. Εργάστηκε για 10 χρόνια στο χώρο της Ναυτιλίας (Όμιλο Βαρδινογιάννη) ως Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος, Διευθυντής Μελετών, Προγραμματισμού και Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για περισσότερα από 30 έτη. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2018.

  • κ. Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης (Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο βάσει Ν. 4706/2020)

Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA (Master in Business Administration) από το University of Wales, Cardiff Business School (Ουαλία, ΗΒ). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών, εκ των οποίων τα 25 τελευταία στο χώρο της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τόσο σε θεσμικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Είναι Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στη ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (θυγατρικής της ΣΟΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε.) θέση που κατέχει από το 2014 μέχρι σήμερα. Διετέλεσε Ανώτατο Στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδος σε διάφορους επιμέρους τομείς (Personal Banking, Investment Banking & Custody Services, Asset Management) από το 2006 μέχρι το 2013. Επίσης διετέλεσε Ανώτατο Στέλεχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε διάφορες θέσεις (Διευθυντής Συναλλαγών & Εισηγμένων Τίτλων) από το 1997 έως το 2006. Εργάστηκε ως Financial Controller στην Thomas Cook Foreign Money Ltd (1994-1997), και ως Οικονομικός Αναλυτής στις  MOLNLYCKE HELLAS S.A. (1992-1994) και AVIN OIL S.A. (1991-1992). Συμμετέχει επίσης στα παρακάτω Διοικητικά Συμβούλια:

– Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)

– Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

– Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΕΠΕΥ

– Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στον Νόμο 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Νόμο 4706/2020.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

190,9 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη Χρήση 2020

150,3 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας συστάθηκε τον Ιούνιο 2021.  Αποτελεί κοινή Επιτροπή με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020. Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η εξής:

Πρόεδρος: κα Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη  – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.

Μέλη:

  • κ. Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.
  • κα Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ. Σ.

Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

185,8 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης συστάθηκε τον Ιούνιο 2021. Ο ρόλος της είναι να επιβλέπει, να παρακολουθεί και να εγκρίνει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, να ορίζει στόχους ESG και να αποφασίζει διορθωτικές ενέργειες.

 

Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος:

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

Πέτρος Τ. Τζαννετάκης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης – Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου

Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

 

Συντονίστρια:  Έλενα Αθουσάκη – Επικεφαλής ESG, Sustainability & Climate Change