Επιτροπές
Ενημέρωση Επενδυτών

Επιτροπές

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. λειτουργεί από το 1996. Συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του καθόσον ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιεί η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ενώ παράλληλα ενημερώνεται από τον νόμιμο ελεγκτή για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς επίσης και για τυχόν αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, αλλά και εκτάκτως όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: κ. Π.Ι. Κωνσταντάρας (Ανεξάρτητος βάσει Ν. 3016/2002)
Τακτικά Μέλη:
κ. Γ.Π. Αλεξανδρίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
κ. Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος (Ανεξάρτητος βάσει Ν. 3016/2002)
Αναπληρωματικό Μέλος: κα Νίκη Δ. Στουφή (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στον Νόμο 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Νόμο 4706/2020.

ΜΟΕ – Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

168,7 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. λειτουργεί από το 1996. Συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κυρίως σε θέματα όπως η στελέχωση της Εταιρείας, η πολιτική αμοιβών και η παροχή κινήτρων για τα στελέχη και το προσωπικό. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο καθώς και κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: κ. Π.Τ. Τζαννετάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής Οικονομικών / Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
Μέλη:
κ. Ι.Ν. Κοσμαδάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
κ. Θ. Χρ. Βουτσαράς (Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού/ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
κ. Ιωάννης Γ. Κιούφης (Ανώτερος Διευθυντής για θέματα Παραγωγής & Διακίνησης Προϊόντων του Διυλιστηρίου)

Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Αποδοχών περιγράφονται στον Νόμο 4706/2020.

ΜΟΕ – Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών

162,3 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Επιτροπή Οργάνωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Οργάνωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. λειτουργεί από το Ιούνιο 2017. Συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα οργάνωσης που άπτονται μεταβολών του οργανογράμματος, καθώς επίσης και σε θέματα συμμόρφωσης της Εταιρείας στο Κανονιστικό και Θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: κ. Ι.Ν. Κοσμαδάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
Μέλη:
κ. Π.Τ. Τζαννετάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής Οικονομικών / Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
κ. Θ. Χρ. Βουτσαράς (Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού/ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
κα Νίκη Δ. Στουφή (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)