Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας
Εταιρεία

Διυλιστήριο

Το διυλιστήριο βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, περίπου 70 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας.

Μαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίµων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης µε βαθμό πολυπλοκότητας 12,61 (Nelson Complexity Index).

Έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας διαφόρων τύπων αργού και παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων πετρελαίου, εξυπηρετώντας τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του διατίθεται στο εξωτερικό. Επιπλέον, είναι το μοναδικό ελληνικό διυλιστήριο που παράγει βασικά λιπαντικά. Τα προϊόντα που παράγονται στο διυλιστήριο καλύπτουν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του διυλιστηρίου, η Motor Oil παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσαρμόζοντας το τελικό παραγόμενο προϊόν (product mix) στις ανάγκες της αγοράς, διασφαλίζοντας καλύτερες τιμές διάθεσης και επιτυγχάνοντας καλύτερα περιθώρια διύλισης έναντι των άλλων σύνθετων διυλιστηρίων της Μεσογείου.

Χαρακτηριστικά του Διυλιστηρίου

  • Δυναμικότητα κατεργασίας 200.000 βαρέλια αργού/ημέρα.
  • Παράγει όλα τα είδη καυσίμων και είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και πιο σύνθετα στην Ευρώπη, µε μονάδες Υδρογονοδιάσπασης, Καταλυτικής Πυρόλυσης και µε βαθμό πολυπλοκότητας 12,61 (Nelson Complexity Index).
  • Παράγει καθαρά καύσιμα (βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης), σύμφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
  • Έχει τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 για την Ποιότητα, ISO 14001:2015 για το Περιβάλλον, ISO 45001:2018 για την Υγιεινή και Ασφάλεια, ISO 17025:2005 για το Χημείο και πιστοποίηση CE Marking των προϊόντων ασφάλτου, σύμφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 12591:2009. Αυτός ο συνδυασμός απαντάται σε ελάχιστα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Επίσης, η Motor Oil ακολουθεί τις απαιτήσεις του προτύπου EI/JIG1530 σε σχέση µε την παραγωγή, αποθήκευση και διανομή καυσίμων Jet Fuel. Στο πλαίσιο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των κριτηρίων αειφορίας που ορίζονται από την ΕΕ, η εταιρεία µας εφαρμόζει σύστημα ελέγχου για τα βιοκαύσιµα και την ανάμιξη ορυκτών καυσίμων µε βιοκαύσιµα, έχοντας πιστοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2016 µε το Πιστοποιητικό 2ΒSvs. Η πιστοποίηση αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ισοζυγίου μάζας των βιοκαυσίµων . Τον Μάρτιο του 2023 η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 22301:2019 (BCP) που αφορά την συνέχεια της λειτουργίας της εταιρείας από επιχειρησιακές διαταραχές όταν αυτές προκύψουν. Επίσης, το διυλιστήριο έχει πιστοποιηθεί µε τρία νέα πιστοποιητικά, το ISO 50001:2011 για την ενεργειακή διαχείριση, το ISO 18788:2015 για το σύστηµα ασφαλείας (security) καθώς και το ISO 27001:2013 που αφορά την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων.
  • Είναι το μοναδικό διυλιστήριο στην Ελλάδα που έχει μονάδα παραγωγής βασικών και τελικών λιπαντικών εγκεκριμένων από διεθνείς οργανισμούς όπως το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API), η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) και ο Στρατός και το Ναυτικό των ΗΠΑ.
  • Διαθέτει Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας-Ατμού (Power Plant) αποτελούμενο από πέντε αεριοστροβίλους με συνολική ισχύ 85MW, η οποία αναμένεται να αναβαθμιστεί στα 102MW με την προσθήκη έκτου αεριοστροβίλου.
  • Χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ως καύσιμο και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή υδρογόνου.
  • Διαθέτει δεξαμενές χωρητικότητας 2.800.000 κυβικών μέτρων – 1.000.000 κυβικά μέτρα για αργό πετρέλαιο και   1.800.000 κυβικά μέτρα για ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα.
  • Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις ελλιμενισμού δεξαμενόπλοιων χωρητικότητας μέχρι 450.000 τόνων DWT, που μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερα από 3.000  πλοία το χρόνο, καθώς επίσης και αγκυροβόλιο ανοικτής θαλάσσης για εκφόρτωση αργού που μπορεί να δεχθεί πλοία χωρητικότητας έως 300.000 DWT.
  • Διαθέτει σύγχρονο σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων, που μπορεί να εξυπηρετήσει 220 βυτιοφόρα ανά ημέρα.

Μονάδες διυλιστηρίου

Παραγωγή Καυσίμων: Βασική πρώτη ύλη στην όλη παραγωγική διαδικασία αποτελεί το αργό πετρέλαιο, το οποίο αφού υποστεί την πρώτη επεξεργασία στις Μονάδες Ατμοσφαιρικής Απόσταξης (συνολικής δυναμικότητας 200.00 βαρελιών ημερησίως) διαχωρίζεται σε υγραέριο, νάφθα, κεροζίνη, ντήζελ και μαζούτ,. Το υγραέριο, αφού απομακρυνθούν οι θειούχες ενώσεις, οδηγείται στις σφαιρικές δεξαμενές προς πώληση. Η νάφθα, η κεροζίνη, το ντήζελ και το μαζούτ  υφίστανται περαιτέρω επεξεργασίες στα επιμέρους συγκροτήματα, για να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Παραγωγή βενζινών: εισέρχεται η νάφθα η οποία, αφού υποστεί αποθείωση με καταλυτική υδρογόνωση, χωρίζεται σε δύο ρεύματα: βαριάς και ελαφριάς νάφθας. Στην ίδια μονάδα κατεργάζεται μια μικρή ποσότητα νάφθας που προέρχεται από την μονάδα θερμικής πυρόλυσης. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι βενζίνες υψηλών προδιαγραφών.

Νέο Συγκρότημα αναβάθμισης Νάφθας: Στις ήδη υπάρχουσες μονάδες παραγωγής βενζινών  προσετέθει το 2022 με τη  λειτουργία του Νέου Συγκροτήματος αναβάθμισης Νάφθας, αυξάνοντας την παραγωγή του Διυλιστηρίου σε υψηλής αξίας προϊόντα όπως βενζίνη υψηλών οκτανίων, κηροζίνη και υδρογόνο. Η δυναμικότητα παραγωγής βενζίνης από νάφθα αυξήθηκε.

Συγκρότημα Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker): H συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της Εταιρείας το ύψος της οποίας ανήλθε σε € 350 εκατ. και ολοκληρώθηκε εντός του 2005. Μέσω της λειτουργίας της μονάδας κατέστη δυνατή η παραγωγή των νέων καθαρών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2009 (Auto Oil II). Επιπρόσθετα η μονάδα συνέβαλε αποφασιστικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου καθόσον οι εκπομπές από το συγκρότημα Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC) μειώθηκαν σημαντικά.

Συγκρότημα καταλυτικής πυρόλυσης (FCC): χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το μαζούτ που προέρχεται από τη μονάδα ατμοσφαιρικής απόσταξης ή και εισαγόμενο μαζούτ και παράγει υγραέρια, βενζίνη υψηλών οκτανίων, ντήζελ και μαζούτ. Μερικά από τα υγραέρια πηγαίνουν σε άλλες μονάδες και μετατρέπονται σε υψηλής ποιότητας συστατικά βενζινών.

Παραγωγή Λιπαντικών: χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη μαζούτ από τη μονάδα ατμοσφαιρικής απόσταξης, εφ’ όσον είναι κατάλληλης ποιότητας, ή και εισαγόμενο μαζούτ και παράγονται κλάσματα για λιπαντικά. Μετά ακολουθούν διεργασίες που βελτιώνουν τις ιδιότητες των, όπως δείκτης ιξώδους, σημείο ροής, σημείο θολώσεως για την παραγωγή των βασικών λιπαντικών. Επιπλέον παράγεται άσφαλτος από την μονάδα κενού των λιπαντικών η οποία είτε πωλείται είτε   μαζί με το υπόλειμμα από την μονάδα κενού του FCC, πηγαίνει στην μονάδα θερμικής πυρόλυσης για αναβάθμιση και παραγωγή μαζούτ.

Πρατήριο Καυσίμων AVIN

AVIN Oil Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα