ΔΙαχείριση στερεών αποβλήτων Motor Oil
Περιβάλλον & Κοινωνία

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία του διυλιστηρίου, βασίζεται σε ολοκληρωμένη διαδικασία που καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους από τη συλλογή, τη συσκευασία, τη σήμανση,την μεταφορά την επεξεργασία (αν χρειάζεται), την προσωρινή αποθήκευση και την τελική τους αξιοποίηση ή διάθεση, με έναν από τους εξής τρόπους:

  • ανακύκλωση εκτός του διυλιστηρίου
  • ανάκτηση εντός / εκτός του διυλιστηρίου
  • τελική διάθεση εκτός του διυλιστηρίου,
  • κατεργασία μέσα στο Διυλιστήριο
  • επαναχρησιμοποίηση.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι :

  • η μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων στην πηγή τους,
  • o διαχωρισμός τους σε επικίνδυνα και μη στην πηγή τους στο μέτρο του δυνατού,
  • η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση τους πριν την τελική διάθεση με ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ή
  • ανάκτηση χρήσιμων συστατικών ή αναγέννηση και τέλος,
  • η ασφαλής, για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, μεταφορά και τελική διάθεσή τους.

Η διάθεση των στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών, οι οποίες εξειδικεύονται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Η διαχείριση των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων όπως αποβλήτων συσκευασίας, ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

Δείτε Επίσης