Γράφημα μετοχών
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαιου της Εταιρείας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί

# Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης Μετρητα (€) Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών (€) Αριθμός Νέων Μετοχών Συνολικός Αριθμός Μετοχών Ονομαστική Αξία Μετοχής (€) Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο (€) Παρατηρήσεις /
Σχόλια
1 Ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο 88.041 1.000 1.000 88,04 88.041
2 22 Ιουν 1973 88.041 1.000 2.000 88,04 176.082
3 2 Δεκ 1974 558.180 6.340 8.340 141,28 734.263
4 17 Μαϊ 1977 444.009 0 8.340 88,04 1.178.271 Αύξηση ονομαστική αξίας μετοχής
5 16 Νοε 1982 2.422.609 27.517 40.900 88,04 3.600.880 Μείωση ονομαστική αξίας μετοχής
6 29 Ιουν 1984 1.144.534 13.00 53.900 88,04 4.745.415
7 4 Δεκ 1985 2.597.212 29.500 83.400 88,04 7.342.627
8 30 Ιουν 1989 352 5.025.825 57.089 140.489 88,04 12.368.804
9 25 Φεβ 1992 651.504 7.400 147.889 88,04 13.020.308
10 30 Ιουν 1993 171 9.626.154 109.339 257.228 88,04 22.646.632
11 7 Αυγ 1996 880.411 10.000 267.228 88,04 23.527.043
12 13 Φεβ 1998 217.461 2.470 269.698 88,04 23.744.505
13 30 Ιουν 1998 144 7.212.697 81.994 351.692 88,04 30.963.346
14 2 Ιουν 2000
28 Σεπ 2000
25 Ιαν 2001
17 Μαϊ 2001
105.507.600 0,29 30.963.346 Μείωση ονομαστική αξίας μετοχής
15 Προ της Α.Δ.Ε. 1.548.167 105.507.600 0,29 30.963.346
16 Αρχική Δημόσια Εγγραφή (Α.Δ.Ε.) 5.275.380 110.782.980 0,29 32.511.513 Περίοδος Α.Δ.Ε: 10-13 Ιουλίου 2001
17 Μετά της Α.Δ.Ε. 110.782.980 0,29 32.511.513
18 29 Δεκ 2001 723.381 110.782.980 0,30 33.234.894 Μείωση ονομαστική αξίας μετοχής
19 10 Ιουν 2010 99.704.682 110.782.980 1,20 132.939.576 Μείωση ονομαστική αξίας μετοχής
20 26 Μαϊ 2011 110.782.980 0,95 105.243.831 Μείωση ονομαστική αξίας μετοχής
21 28 Ιουν 2012 110.782.980 0,85 94.165.533 Μείωση ονομαστική αξίας μετοχής
22 19 Ιουν 2013 110.782.980 0,75 83.087.235 Μείωση ονομαστική αξίας μετοχής
Γράφημα μετοχών

Αναλυτές Μετοχής

Διαβάστε Περισσότερα