Image

2008 και νωρίτερα

16/05/2008

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Γ. Σ. 29 Μαΐου 2008)


Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της που αφορούν στα θέματα 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαίου 2008 και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος).

Το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποιήσεις, προκειμένου να εναρμονιστεί το καταστατικό της Εταιρείας με το Νόμο 3604/2007 με τον οποίο τροποποιήθηκε εκτενώς ο Ν. 2190/1029 περί Α.Ε., οι οποίες συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 6: Η πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας θα πραγματοποιείται εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Άρθρο 7: Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους δε μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών. Επιπλέον το Δ.Σ. δύναται να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές που δε θα αναληφθούν από υφιστάμενους μετόχους (επειδή δεν άσκησαν το σχετικό δικαίωμα) σε τιμή όχι κατώτερη αυτής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Τέλος προβλέπεται ότι οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γίνονται σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Άρθρο 14: Παρέχεται η δυνατότητα να εκλέγει η Γ.Σ και  αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ. προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εφόσον παραστεί ανάγκη (παραίτηση, απώλεια ιδιότητας από υφιστάμενα μέλη κλπ.)

Άρθρο 15: Παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση μελών που απώλεσαν την ιδιότητά τους με απόφαση των απομενόντων μελών εφόσον όμως ο αριθμός αυτών είναι τουλάχιστον τρία (3). Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να συνεχίσει να εκπροσωπεί την Εταιρεία χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν αρχικά υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3). Τέλος παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να συγκαλεί Γ.Σ με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ.

Άρθρο 18: Καταργείται η υποχρέωση του Δ.Σ. να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

Άρθρο 20: Παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη του Δ.Σ. να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους της Εταιρείας και τρίτους. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε πρόσωπα μη μέλη του ή και σε μέλη του εφόσον ο νόμος δεν το απαγορεύει.

Άρθρο 24: Προβλέπεται ότι η Γενική Συνέλευση θα συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.

Άρθρο 25: Προβλέπεται το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση (ακριβής διεύθυνση όπου πραγματοποιείται, οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή κλπ.) και προστίθεται ο όρος ότι δεν απαιτείται νεώτερη πρόσκληση αν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και η ο χρόνος των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 29: Προβλέπεται ότι για τις περιπτώσεις θεμάτων όπου απαιτείται αυξημένη απαρτία κατά τη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η συνεδρίαση πραγματοποιείται εγκύρως αν εκπροσωπείται το 1/5 (αντί του 1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 32: Προβλέπονται τα “Δικαιώματα Μειοψηφίας” όπως αναφέρονται στο Νόμο 3604/2007.

Άρθρο 34: Εναρμονίζονται οι διατάξεις περί “Ορκωτών Ελεγκτών” σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο 3604/2007.

Άρθρο 38: Εναρμονίζονται οι διατάξεις περί “Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων” σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο 3604/2007.

Άρθρο 39: Εναρμονίζεται η διάταξη περί “Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου” σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο 3604/2007.

Άρθρα 40 και 41: Εναρμονίζονται τα άρθρα περί “Διάθεσης Κερδών” και περί “Πληρωμής Μερισμάτων” με τις διατάξεις του Νόμου 3604/2007.

Άρθρα 42 και 43: Τροποποιούνται τα άρθρα περί “Διάλυσης” και “Εκκαθάρισης” και επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του Νόμου 3604/2007.


Το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, για σκοπούς λειτουργικότητας και εκσυγχρονισμού αυτού, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 8: Προβλέπεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι σε άϋλη μορφή και διαγράφονται οι όροι που προέβλεπαν περί εκδόσεως τίτλων μετοχών.

Άρθρο 26: Προβλέπεται ότι απαιτείται βεβαίωση δέσμευσης μετοχών της Α.Ε Ελληνικά Χρηματιστήρια προκειμένου να συμμετέχει μέτοχος σε Γενική Συνέλευση (αντί κατάθεσης μετοχικών τίτλων).

Άρθρο 28: Καταργείται η αποστολή ειδοποίησης προς τους μετόχους σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29: Καταργείται η πρόβλεψη για αυξημένη απαρτία για λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση επί απλού ομολογιακού δανείου.

Άρθρο 33: Η πλειοψηφία για τα ζητήματα που απαιτούν αυξημένη απαρτία ορίζεται σε  2/3 των παρόντων και εκπροσωπουμένων ψήφων (από 3/4).

Άρθρο 37: Καταργούνται οι διατάξεις περί πρώτης εταιρικής χρήσης.


Μαρούσι, 16 Μαίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο

textsizePrintSend to Friend