17 Μαΐ 2021
λεπτά ανάγνωση

Ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου Αιολικών Πάρκων

Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 31ης Μαρτίου 2021, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 14 Μαϊου 2021 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση από την TEFORTO HOLDINGS LIMITED* του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου έξι εταιρειών οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ένδεκα εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW. Οι παραπάνω έξι εταιρείες διαθέτουν, εκτός από τα δώδεκα αιολικά πάρκα, χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαϊου 2021 με την καταβολή ποσού  EUR 117,1 εκατ.

Μαρούσι, 17 Μαϊου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(*) Εταιρεία που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.