Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

29 Σεπ 2020

Ολοκλήρωση συναλλαγών της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD με συνδεδεμένα μέρη βάσει ειδικής άδειας του Δ. Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2020, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής “η Εταιρεία”) ενημερώνει ότι η θυγατρική IREON INVESTMENTS LTD μεταβίβασε 1.401.502 μετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. στην τιμή των Ευρώ 18,35 ανά μετοχή σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη. Ο αριθμός των παραπάνω 1.401.502 μετοχών αντιστοιχεί σε ποσοστό 37,25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

Επιπρόσθετα, η IREON INVESTMENTS LTD μεταβίβασε 269.861 μετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. στην ίδια τιμή των Ευρώ 18,35 ανά μετοχή σε τρίτα πρόσωπα. Ο αριθμός των παραπάνω 269.861 μετοχών αντιστοιχεί σε ποσοστό 7,17% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

Κατόπιν των παραπάνω το ποσοστό συμμετοχής της IREON INVESTMENTS LTD στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. διαμορφώνεται σε 52,66% από 97,08% προηγουμένως.

Η συμμετοχή της IREON INVESTMENTS LTD στην ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. αποτελεί “Συμμετοχή Κατεχόμενη προς Πώληση”.

 

Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο