15 Δεκ 2022
λεπτά ανάγνωση

Ολοκλήρωση συναλλαγής για την απόκτηση του 75% του κλάδου ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων με ημερομηνία 6 Μαΐου 2022, 4 Αυγούστου 2022 και 16 Αυγούστου 2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 8ης Σεπτεμβρίου 2022, και της σχετικής εγκρίσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την απόκτηση από τη θυγατρική της Εταιρείας MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (MORE) του μετοχικού ελέγχου του κλάδου των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS Α.Ε. εξαγόρασε από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. στην οποία έχουν περιέλθει, κατόπιν αποσχίσεως, οι δραστηριότητες του κλάδου των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Το τίμημα της εν λόγω εξαγοράς ανήλθε σε Ευρώ 671,5 εκατ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2022.

Η MORE συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS Α.Ε. με ποσοστό 75% και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. με ποσοστό 25%.

Η ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. διαθέτει το σύνολο του χαρτοφυλακίου του κλάδου των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. συνολικής ισχύος 493 MW και σειρά έργων υπό κατασκευή συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW.

Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο