25 Ιαν 2024
λεπτά ανάγνωση

Ολοκλήρωση συναλλαγής για την απόκτηση του 25% της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία) σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2023, 27 Δεκεμβρίου 2023 και 9 Ιανουαρίου 2024, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24ης Ιανουαρίου 2024, η 100% θυγατρική της Εταιρείας MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Αγοραστής) ολοκλήρωσε τη συναλλαγή (financial closing) για την απόκτηση 123.059.250 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. κυριότητος της συνδεδεμένης ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Πωλητής και συμβαλλόμενο μέρος) έναντι ποσού Ευρώ 123.520.000. Οι εν λόγω 123.059.250 μετοχές αντιστοιχούν στο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. κατέχει ήδη 369.177.750 μετοχές που αντιστοιχούν στο 75% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. και συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. κατέστη 100% ελεγχόμενη εταιρεία από τη MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο