Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

19 Ιαν 2021

Ενημέρωση αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής της IREON INVESTMENTS LTD στην ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. σε συνέχεια εταιρικής πράξης.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 80.139.546 με την έκδοση 3.762.420 νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της 25ης Νοεμβρίου 2020. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συμμετοχή της θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία IREON INVESTMENTS LTD. Κατόπιν των παραπάνω, η συμμετοχή της IREON INVESTMENTS LTD στην ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. διαμορφώνεται σε ποσοστό χαμηλότερο του 15%.

 

Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο