Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

01 Οκτ 2010

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007

Ανακοινώνεται ότι στις 29 Σεπτεμβρίου  2010, η MOTOR OIL HOLDINGS S.A. αγόρασε 26.000 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας  € 189.513,14. Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 6 παρ. 1(β) περίπτωση (iv) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της MOTOR OIL HOLDINGS S.A. αποτελείται από τους κυρίους Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη.

Τα προαναφερθέντα πρόσωπα είναι, αντίστοιχα, Πρόεδρος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., και ως εκ τούτου υπόχρεα σε γνωστοποίηση των συναλλαγών τους με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

 Μαρούσι, 1 Οκτωβρίου 2010