Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γενικές Συνελεύσεις

27 Απρ 2010

Πρόσκληση των Μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2010

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου, 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 – 31.12.2009) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
3.Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
4.Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.
5.Έγκριση μερίσματος.
6.Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7.Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2010.

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2010.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010 και ώρα 10:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος). Η σχετική προθεσμία κατάθεσης των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων για τη συμμετοχή τους στην Επαναληπτική Συνέλευση θα είναι η Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010.

Μαρούσι,  16 Απριλίου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ