Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Ίδιες Μετοχές

07 Ιούν 2018

Πρόωρη λήξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 2018 ενέκρινε την πρόωρη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (μέχρι 4,000,000 μετοχές) που είχε αποφασίσει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2017. Από την έναρξη του προγράμματος (19 Ιουνίου 2017) μέχρι σήμερα η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορές ιδίων μετοχών (το εύρος για την αγορά ιδίων μετοχών είχε οριστεί ως εξής: ελάχιστη τιμή Ευρώ 5 ανά μετοχή – Μέγιστη τιμή Ευρώ 15 ανά μετοχή). Γνωστοποιείται επίσης ότι στις 6 Ιουνίου 2018 η Εταιρεία δεν διαθέτει ίδιες μετοχές. Μαρούσι, 6 Ιουνίου 2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο