06 Απρ 2023
λεπτά ανάγνωση

Τροποποίηση όρων Συμφωνίας με τη REGGEBORGH INVEST B.V. αναφορικά με το δικαίωμα προαίρεσης (put option) και αγοράς (call option) με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Σε συνέχεια της από 6 Μαΐου 2022 ανακοίνωσης, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει την τροποποίηση των όρων της συμφωνίας με την REGGEBORGH INVEST B.V. η οποία αρχικά προέβλεπε τη δυνατότητα πιθανής μείωσης του ποσοστού της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατά 52.000.000 μετοχές στην τιμή κτήσης των παραπάνω μετοχών (Ευρώ 1,75) μετά την παρέλευση περιόδου δύο ετών. Πλέον ο παραπάνω αριθμός μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. συμφωνήθηκε μεταξύ Εταιρείας και REGGEBORGH INVEST B.V. σε 26.000.000.

Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα προαίρεσης (put option) να ζητήσει από τη REGGEBORGH INVEST B.V να αγοράσει τις 26.000.000 μετοχές εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην προσυμφωνημένη τιμή των Ευρώ 1,75 κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης οιαδήποτε ημερομηνία εντός χρονικής περιόδου από τις 6  Μαΐου 2024 και πριν τις 6 Μαΐου 2025.

Η REGGEBORGH INVEST B.V έχει το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) να ζητήσει από την Εταιρεία την πώληση των παραπάνω 26.000.000 μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην προσυμφωνημένη τιμή των Ευρώ 1,75 κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης οιαδήποτε ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου μέχρι τις 6 Μαΐου 2025.

Επισημαίνεται ότι η τρέχουσα συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. παραμένει στις 104.000.000 μετοχές (29,87% του μετοχικού κεφαλαίου) και δεν επηρεάζεται από την παραπάνω τροποποίηση των όρων της συμφωνίας.

 

Μαρούσι 6 Απριλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο