Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

20 Απρ 2021

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2021

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2021, το οποίο έχει ως εξής:

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020: Τρίτη 20 Απριλίου 2021 μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 20 Απριλίου 2021.

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών: μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 στις 17:30 τοπική ώρα

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

 

Μαρούσι, 20 Απριλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο