25 Οκτ 2023
λεπτά ανάγνωση

Ενημέρωση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2023 - Απόφαση για τη διανομή προσωρινού μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Οκτωβρίου 2023 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού Ευρώ 0,40 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2023. Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων, και έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023 οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Αποκοπή δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 (δηλαδή μετά την 15η Δεκεμβρίου 2023 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται).

Δικαιούχοι προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 19 Δεκεμβρίου 2023 (record date).

Έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Οι λεπτομέρειες καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023 θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία με μεταγενέστερη ανακοίνωση.

Μαρούσι, 25 Οκτωβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο