08 Νοέ 2022
λεπτά ανάγνωση

Ενημέρωση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2022 – Απόφαση για τη διανομή προσωρινού μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε κατά τη συνεδρίασή του της 7ης Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού Ευρώ 0,40 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2022. Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων, και έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Αποκοπή δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 (δηλαδή μετά την 18η Νοεμβρίου 2022 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η Εταιρεία).

Δικαιούχοι προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 22 Νοεμβρίου 2022 (record date).

Έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Οι λεπτομέρειες καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία με μεταγενέστερη ανακοίνωση.

Μαρούσι, 8 Νοεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο