20 Δεκ 2022
λεπτά ανάγνωση

Ενημέρωση αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας του Δ.Σ. για την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2022 η οποία δημοσιεύθηκε και στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 2850344/08.12.2022, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής αδείας προκειμένου η Εταιρεία να παρέχει εγγύηση μέχρι του ποσού των Ευρώ 9,8 εκατ. υπέρ της συνδεδεμένης ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. παρήλθε άπρακτη στις 19 Δεκεμβρίου 2022.

Η χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018.

Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο