19 Απρ 2023
λεπτά ανάγνωση

Ενημέρωση αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας του Δ.Σ. για την παροχή ασφάλειας υπέρ της συνδεδεμένης «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν.4548/2018.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2023, η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 2930459/06.04.2023, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής αδείας προκειμένου η Εταιρεία να παρέχει ασφάλεια υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου παρήλθε άπρακτη στις 18 Απριλίου 2023.

Η χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018.

Μαρούσι, 19 Απριλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο