27 Δεκ 2023
λεπτά ανάγνωση

Χορήγηση ειδικής άδειας του ΔΣ της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για κατάρτιση συναλλαγής της θυγατρικής MORE Α.Ε. με συνδεδεμένο μέρος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 18ης Δεκεμβρίου 2023, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 22ας Δεκεμβρίου 2023, παρείχε ειδική άδεια προκειμένου η θυγατρική της με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (“MORE”) να προβεί σε απόκτηση ποσοστού 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. η οποία έχει ως περιουσιακά στοιχεία εν λειτουργία και υπό κατασκευή χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έδωσε την έγκρισή του προκειμένου η MORE (Αγοραστής) να καταρτίσει Σύμβαση Αγοραπωλησίας για την απόκτηση 123.059.250 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. κυριότητος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Πωλητής και συμβαλλόμενο μέρος) έναντι ποσού Ευρώ 123.520.000. Οι εν λόγω 123.059.250 μετοχές αντιστοιχούν στο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. ενώ η MORE κατέχει ήδη 369.177.750 μετοχές που αντιστοιχούν στο 75% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η πρώτη συμμετέχει με ποσοστό 29,87% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης, σύμφωνα με οριζόμενα στα άρθρα 99 έως και 101 του Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ελεγκτική Α.Ε. με ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 2023, έκρινε το τίμημα των Ευρώ 123.520.000 για την απόκτηση μέσω της MORE του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. ως δίκαιο και εύλογο για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με την έκθεση της KPMG η εύλογη αγοραία αξία του 25% των Ιδίων Κεφαλαίων της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ Ευρώ 119.077.000 και Ευρώ 132.704.000 με κεντρική τιμή (midpoint) το ποσό των Ευρώ 125.755.000. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή:

Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις / 2023.

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πραγματοποίηση της παραπάνω συναλλαγής και μεταβίβασης των 123.059.250 μετοχών εκδόσεως ΑΝΕΜΟΣ RES A.E. ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η παρούσα ανακοίνωση  δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του  άρθρου 100 του Ν.4548/2018.

Μαρούσι, 27 Δεκεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

KPMG-Έκθεση για την αξία Καθαρής Θέσης κλάδου ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.pdf