22 Ιούν 2023
λεπτά ανάγνωση

Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης Εταιρείας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 15ης Ιουνίου 2023, παρείχε ειδική άδεια για την παροχή εγγύησης μέχρι του ποσού των Ευρώ 9,8 εκατ. υπέρ της συνδεδεμένης ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την κάλυψη ισόποσου μέρους της υποχρέωσης πληρωμής μισθωμάτων της τελευταίας συνολικού ύψους έως Ευρώ 35 εκατ.

Η υποχρέωση της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προκύψει βάσει επικείμενης υπογραφής σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου (sale and lease back) 15ετούς διάρκειας με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η παροχή εγγύησης μέχρι του ποσού των Ευρώ 9,8 εκατ. από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εγγυήτρια Εταιρεία) παρέχεται προς την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. είναι μητρική της MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συνολικό ποσοστό 50% ήτοι άμεσα με 24,99% και έμμεσα, μέσω της NEVINE HOLDINGS LIMITED, με 25,01%. Ως εκ τούτου, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και η ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως και 101 Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας Quality Audit Services Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2023, έκρινε ότι η παροχή της υπό εξέταση εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη, προς όφελος της συνδεδεμένης εταιρείας και του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και δεν αναμένεται να βλάψει τα συμφέροντα της εγγυήτριας εταιρείας, των μετόχων της μειοψηφίας και τα μη συνδεδεμένα μέρη.

Η έκθεση της Quality Audit Services Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις / 2023.

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την παροχή εγγύησης υπέρ της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η παρούσα ανακοίνωση  δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του  άρθρου 100 του Ν.4548/2018.

Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Έκθεση-αξιολόγησης-της-ελεγκτικής-εταιρείας-Quality-Audit-Services-Ορκωτοί-Ελεγκτές-Λογιστές-ΕΠΕ.pdf.pdf