24 Ιούλ 2020
λεπτά ανάγνωση

Απόκτηση Αιολικού Πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενός αιολικού πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW ευρισκόμενου στην Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED (*) η οποία απέκτησε το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. που αποτελούσε συμμετοχή της ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Το αιολικό πάρκο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος αιολικού πάρκου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στις ΑΠΕ θα ανέλθει στα 60 MW.

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(*) 100% θυγατρική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.