08 Απρ 2024
λεπτά ανάγνωση

Απάντηση στο από 8.4.2024 και με αριθμό πρωτοκόλλου 914 ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.» εφεξής η «Εταιρεία» σε απάντηση του από 8.4.2024 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφορικά με δημοσιεύματα που έχουν εμφανιστεί σήμερα στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. με ορίζοντα το 2030 (στρατηγική TARGET 2030) διεξάγει σε συνεχή βάση διερευνητικές συνομιλίες με προοπτική συνεργασίας με άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς κλάδους οι οποίοι εντάσσονται στους τέσσερις βασικούς πυλώνες (Διύλιση Εφοδιασμός & Εμπορία, Λιανική & Mobility, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εναλλακτικά Καύσιμα & Κυκλική Οικονομία). Προς τούτο η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο (due diligence) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.».

Προς άρση κάθε αμφιβολίας, η Εταιρεία μέχρι και σήμερα δεν έχει υποβάλει προσφορά προς την εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» για την απόκτηση του ποσοστού που κατέχει  στην  εταιρεία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.».

Εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει να προβεί τελικώς στην υποβολή προσφοράς, τότε θα προβεί άμεσα στη σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Μαρούσι, 8 Απριλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο