09 Σεπ 2022
λεπτά ανάγνωση

Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων: υπογραφή του Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ των εταιρειών MORE και ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία) σε συνέχεια της από 04.08.2022 χορήγησης ειδικής αδείας του Διοικητικού της Συμβουλίου για κατάρτιση συναλλαγής της 100% θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (MORE) με συνδεδεμένα μέρη (ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Νόμου 4548/2018, και των αποφάσεων της από 08.09.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που ενέκρινε (α) τη συναλλαγή μεταξύ της MORE και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για την απόκτηση του 75% του κλάδου ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. από την MORE και (β) την υπογραφή του Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας (SPA) και της Συμφωνίας Μετόχων (SHA) μεταξύ MORE και ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ανακοινώνει τα εξής:

Στις 08.09.2022 υπεγράφη με συμβαλλόμενα μέρη τις εταιρείες MORE και ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.   το Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας μετοχών.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της απόσχισης του κλάδου των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα αναφορικά με την πορεία της συναλλαγής με μεταγενέστερες ανακοινώσεις ή μέσω των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών εκθέσεων.

Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο