30 Αυγ 2022
λεπτά ανάγνωση

Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε.) έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 15,4 εκατ.

Η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και έχει αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων. H εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής βιοντήζελ που ευρίσκεται στη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Επιπλέον, η ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε. διαθέτει δική της εταιρεία συλλογής αποβλήτων βρώσιμων ελαίων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ ΑΕΒΕ) η οποία κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα με την εκπλήρωση συγκεκριμένων συμβατικών αιρέσεων, μεταξύ των οποίων, την έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία της συναλλαγής με μεταγενέστερες ανακοινώσεις ή μέσω των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών εκθέσεων.

Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο