07 Ιούλ 2022

Ανακοίνωση Επιχειρηματικών Εξελίξεων

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνουν την υπογραφή Συμφωνίας Μετόχων (η Συμφωνία) με σκοπό τη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία HELLENIC HYDROGEN Α.Ε. και μετοχική σύνθεση: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – 51%, ΔΕΗ – 49%.

Η υλοποίηση της Συμφωνίας καθώς και η ίδρυση της νέας εταιρείας τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές προς τις οποίες θα υποβληθεί το σχετικό αίτημα.

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά συνέχεια της ανακοίνωσης της 13ης Ιανουαρίου 2022 για την πρόθεση δημιουργίας, από τις ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΔΕΗ, Κοινοπραξίας με στόχο την ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου Υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero).

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022