Πολιτικές
Ενημέρωση Επενδυτών

Πολιτικές

Καταστατικό

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 5ης Ιουνίου 2019 με ποσοστό ψήφων υπέρ 74,07% των παριστάμενων μετόχων. Το ποσοστό απαρτίας στη Γενική Συνέλευση ανήλθε σε 78,97% του μετοχικού κεφαλαίου.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας παρουσιάζει τον τρόπο διοίκησης της Εταιρείας, τις αρμοδιότητες των μελών Δ.Σ., τη διάρθρωση και το αντικείμενο των υπηρεσιών της, τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών καθώς και τις διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εισηγμένες εταιρείες. Εκπονήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της εισαγωγής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 3016/2002. Αναθεωρείται όποτε συντρέχει λόγος (π.χ. αλλαγές στο οργανόγραμμα, στη σύνθεση του Δ.Σ., στο θεσμικό πλαίσιο) και εγκρίνεται εκ νέου από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η τρέχουσα έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας στο πλαίσιο προσαρμογής του στο νόμο 4706/2020 τον Ιούλιο 2021.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρία υιοθετεί και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021)

Η Εταιρία, για τα σημεία απόκλισης από τον Κώδικα, συμπεριλαμβάνει τις εξηγήσεις μη συμμόρφωσης απολογιστικά στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Η Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. εκπονήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 111 του Νόμου 4548/2018 και εγκρίθηκε για πρώτη φορά από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2019. Έκτοτε αναθεωρήθηκε και η ισχύουσα Πολιτική εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2022. Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018 η διάρκεια ισχύος της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε, υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της. Η ψήφος των μετόχων επί της Πολιτικής Αποδοχών είναι δεσμευτική.

Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.

Η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. εκπονήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 καθώς και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 890-1Β- 60/18.09.2020. Η Πολιτική καθώς και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας μελών Δ.Σ. εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23ης Ιουνίου 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε με ποσοστό απαρτίας 75,94%  ενώ το ποσοστό των θετικών ψήφων ανήλθε σε 83,28% των παρισταμένων μετόχων.

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Πολιτική Αναφορών Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. διαθέτει Πολιτική Αναφορών Παραβίασης Κανονιστικού Πλαισίου η οποία είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019 και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Για υποβολή αναφορών πατήστε εδώ.

Πολιτική Αναφορών Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

PDF
Κατεβάστε το αρχείο