Πολιτικές
Ενημέρωση Επενδυτών

Πολιτικές

Καταστατικό

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 5ης Ιουνίου 2019 με ποσοστό ψήφων υπέρ 74,07% των παριστάμενων μετόχων. Το ποσοστό απαρτίας στη Γενική Συνέλευση ανήλθε σε 78,97% του μετοχικού κεφαλαίου.

MOΕ – Κωδικοποιημένο Καταστατικό

263,5 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας παρουσιάζει τον τρόπο διοίκησης της Εταιρείας, τις αρμοδιότητες των μελών Δ.Σ., τη διάρθρωση και το αντικείμενο των υπηρεσιών της, τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών καθώς και τις διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εισηγμένες εταιρείες. Εκπονήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της εισαγωγής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αναθεωρείται όποτε συντρέχει λόγος (π.χ. αλλαγές στο οργανόγραμμα της Εταιρίας, στη σύνθεση του Δ.Σ., στο θεσμικό πλαίσιο) και εγκρίνεται εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΜΟΕ – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1,4 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. περιγράφει τις ακολουθούμενες “βέλτιστες πρακτικές” εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν τους βασικούς τομείς λειτουργίας της Εταιρείας. Ο ισχύων κώδικας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 11 Μαίου 2021 συνεδρίαση του, φέρει την ένδειξη “Απρίλιος 2021” και αποτελεί την όγδοη αναθεώρηση του αρχικού κώδικα που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το Μάρτιο 2011.

ΜΟΕ – Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

332,7 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Η Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. εκπονήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 111 του Νόμου 4548/2018 και εγκρίθηκε για πρώτη φορά από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2019. Έκτοτε αναθεωρήθηκε και η ισχύουσα Πολιτική εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2020. Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018 η διάρκεια ισχύος της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε, υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της. Η ψήφος των μετόχων επί της Πολιτικής Αποδοχών είναι δεσμευτική.

ΜΟΕ – Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

333,1 kb
Κατεβάστε το αρχείο