Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γενικές Συνελεύσεις

24 Οκτ 2018

Αποτελέσματα ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2018

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 24η Οκτωβρίου 2018 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 86.507.446 μετοχές (78,09% του μετοχικού κεφαλαίου).

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1: Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 για την : α) σύναψη Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders’ Agreement) και τυχόν άλλων συμφωνιών μεταξύ της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας Zencharm Holdings Limited και άλλων συμβαλλομένων μερών, με την οποία συμφωνούνται οι όροι και συμφωνίες λειτουργίας και διοίκησης της εδρεύουσας στην Αγγλία εταιρείας Tallon Commodities Limited, β) σύναψη με την ως άνω εταιρεία Zencharm Holdings Limited κα με άλλα συμβαλλόμενα μέρη του καταστατικού της ως άνω εταιρείας Tallon Commodities Limited.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 86.507.446, αριθμός ψήφων υπέρ: 72.758.712 (84,11% των εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 12.759.605 (14,75% των εκπροσωπουμένων μετοχών), αποχή: 989.129 (1,14% των εκπροσωπουμένων μετοχών)

Θέμα 2: Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για την : α) σύναψη Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders’ Agreement) και τυχόν άλλων συμφωνιών μεταξύ της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας Zencharm Holdings Limited και άλλων συμβαλλομένων μερών, με την οποία συμφωνούνται οι όροι και συμφωνίες λειτουργίας και διοίκησης της εδρεύουσας στην Σιγκαπούρη εταιρείας με την επωνυμία Tallon PTE LTD, β) σύναψη με την ως άνω εταιρεία Zencharm Holdings Limited και με άλλα συμβαλλόμενα μέρη του καταστατικού της ως άνω εταιρείας Tallon PTE LTD.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 86.507.446, αριθμός ψήφων υπέρ: 72.758.712 (84,11% των εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 12.759.605 (14,75% των εκπροσωπουμένων μετοχών), αποχή: 989.129 (1,14% των εκπροσωπουμένων μετοχών)

Θέμα 3: Τροποποίηση του ‘’Άρθρου 3 – Σκοπός’’ του Καταστατικού της Εταιρείας – διεύρυνση του εταιρικού σκοπού

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 86.507.446, αριθμός ψήφων υπέρ: 76.312.477 (88,21% των εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 9.165.840 (10,60% των εκπροσωπουμένων μετοχών), αποχή: 1.029.129 (1,19% των εκπροσωπουμένων μετοχών)

Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο