Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γενικές Συνελεύσεις

17 Ιούν 2020

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2020 στις 10:00 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 76,74% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2019 και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή, Αντώνης Θ. Θεοχάρης, Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης και Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας. Τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 ως εξής: Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Πρόεδρος (Ανεξάρτητος βάσει Ν. 3016/2002), Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης – Τακτικό Μέλος, Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος – Τακτικό Μέλος (Ανεξάρτητος βάσει Ν. 3016/2002). Αναπληρωματικό Μέλος: Νίκη Δ. Στουφή.

Θέμα 5: Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της χρήσης 2019 και το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2019 ποσού Ευρώ 1,15 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2019 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,35 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2019 ανέρχεται σε Ευρώ 0,80 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019 ως ακολούθως: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, ημερομηνία έναρξης πληρωμής Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020. Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιηθεί μέσω Πληρώτριας Τράπεζας. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019.

Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2020 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2020.

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 9: Εγκρίθηκε η διανομή μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2019 στο Προσωπικό και σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Θέμα 10: Εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας (ανώτατος αριθμός μετοχών 5.000.000, ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 18 ανά μετοχή, κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 8 ανά μετοχή, διάρκεια 03/7/2020 – 27/5/2022, μέσω του Μέλους ΧΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ) και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.

Θέμα 11: Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 12: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας για τη Χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο