Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γενικές Συνελεύσεις

18 Ιούν 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2015 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 68,80% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

 

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – επίσης εγκρίθηκε η πρόταση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 76.221.309

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 76.221.309

Αριθμός ψήφων υπέρ: 75.748.362, κατά: 72.900, αποχή: 400.047

 

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 76.221.309

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 76.221.309

Αριθμός ψήφων υπέρ: 75.944.762, κατά: 143.500, αποχή: 133.047

 

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνης Θ. Θεοχάρης.  Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 76.221.309

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 76.221.309

Αριθμός ψήφων υπέρ: 69.297.318, κατά: 6.883.991, αποχή: 40.000

 

Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Πρόεδρος), Αντώνης Θ. Θεοχάρης (Μέλος), Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας (Μέλος). Αναπληρωματικό Μέλος: Νίκη Δ. Στουφή

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 76.221.309

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 76.221.309

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.168.857, κατά: 12.452, αποχή: 40.000

 

Θέμα 5: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2015 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 76.221.309

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 76.221.309

Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.353.450, κατά: 68.758, αποχή: 1.799.101

 

Θέμα 6: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2015.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 76.221.309

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 76.221.309

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.181.309, κατά: 0, αποχή: 40.000

 

Θέμα 7: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας (ανώτατος αριθμός μετοχών 2.000.000, ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 10/ μετοχή, κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 4 / μετοχή, διάρκεια 18/6/2015 – 16/6/2017, μέσω του Μέλους ΧΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ) και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 76.221.309

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 76.221.309

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.181.309, κατά: 0, αποχή: 40.000

 

 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ