Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Ίδιες Μετοχές

12 Ιούν 2018

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 2018 για Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 2018 ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετική ενέργεια σχετιζόμενη με τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος. Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε την αγορά μέχρι 5.000.000  μετοχών της Εταιρείας με ανώτατη τιμή τα 18 Ευρώ/μετοχή, κατώτατη τιμή τα 8 Ευρώ/μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος το διάστημα από 18 Ιουνίου 2018 μέχρι και 29 Μαΐου 2020. Οι αγορές μετοχών θα πραγματοποιηθούν μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο