Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γενικές Συνελεύσεις

11 Ιούν 2010

Απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 2010

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 10η Ιουνίου 2010 και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 60,71% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης “ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση Κερδών εις Νέο, Αφορολογήτων Αποθεματικών και της Διαφοράς Μετοχών υπέρ το άρτιο, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της”.

Συγκεκριμένα, ενεκρίθη η κεφαλαιοποίηση συνολικού ποσού € 99.704.682 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας κατά  € 0,90 (από € 0,30 σε € 1,20).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε € 132.939.576 από € 33.234.894, ήτοι μετοχές 110.782.980 (δε μεταβάλλεται ο αριθμός των μετοχών) επί την ονομαστική αξία € 1.20 ανά μετοχή.

H ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας με τη νέα ονομαστική αξία θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο