Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

26 Ιούλ 2017

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση Συναλλαγής

 

Ανακοινώνεται ότι την 24η Ιουλίου 2017 ο Κος Πέτρος Τ. Τζαννετάκης, Αναπληρωτής  Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., προέβη σε αγορά 200 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 3.800.

Ο Κος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

 

Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2017

Συναλλαγές μετά την 31 Δεκεμβρίου 2015 (Συναλλαγές άρθρου 13 ν 3340/05)