Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

15 Μαΐ 2017

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Ανακοινώνεται ότι στις 12 Μαΐου 2017 η DOSON INVESTMENTS COMPANY διέθεσε 103.690 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας  ΕΥΡΩ 1.839.460,60 μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής.

Η DOSON INVESTMENTS COMPANY είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Κο Νίκο Θ. Βαρδινογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕU) 596/2014 και το άρθρο το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Μαρούσι, 15 Μαΐου 2017

Συναλλαγές μετά την 31 Δεκεμβρίου 2015 (Συναλλαγές άρθρου 13 ν 3340/05)