Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

23 Σεπ 2010

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007

Ανακοινώνεται ότι την 22α Σεπτεμβρίου 2010, η εταιρεία «DOSON INVESTMENTS COMPANY», η οποία έχει στενό δεσμό με τον Κο Νίκο Θ. Βαρδινογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 1.800.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας  € 14.400.000.

Μαρούσι, 23 Σεπτεμβρίου 2010