Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

23 Σεπ 2010

Ανακοίνωση Μεταβολής Ποσοστού Δικαιωμάτων Ψήφου Μετόχου στο πλαίσιο του Ν. 3556 / 2007

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στις 22.9.2010 η εταιρεία – μέτοχος της Motor Oil Holdings S.A. ενημέρωσε ότι κατέχει 58.279.433 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,607% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το παραπάνω ποσοστό αναφέρεται στα δικαιώματα ψήφου που η Motor Oil Holdings S.A. κατέχει άμεσα (μετοχές 106.423 – ποσοστό 0,096%) και έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από την ίδια νομικών προσώπων PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED (μετοχές 56.499.320 – ποσοστό 51,00%) και PETROSHARES LIMITED (μετοχές 1.673.690 – ποσοστό 1,51%).

Σύμφωνα με την προηγούμενη υποχρεωτική της ενημέρωση που είχε πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2010, η Motor Oil Holdings S.A. ήλεγχε ποσοστό 58,023% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η  παρούσα ανακοίνωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου 3556/2007 καθόσον πραγματοποιήθηκε μεταβολή μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων μονάδων επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο υπόχρεος μέτοχος.

Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων μονάδων μεταβολή είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2010. Πριν την κρίσιμη συναλλαγή, η Motor Oil Holdings S.A. κατείχε άμεσα και έμμεσα ποσοστό 55,044% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μαρούσι, 23 Σεπτεμβρίου 2010