Image

Επενδύσεις

Επενδύσεις ύψους 1,5 δις Ευρώ την περίοδο μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Βασική φιλοσοφία για την επίτευξη οργανικής ανάπτυξης της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αποτελεί η προσήλωση στη στρατηγική των “συνεχών επενδύσεων”. Το ύψος της συνολικής επενδυτικής δαπάνης της Εταιρείας κατά τη χρονική περίοδο μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2001 διαμορφώθηκε σε 1,5 δις Ευρώ.

Μέσω του Προγράμματος Επέκτασης Διϋλιστηρίου (Refinery Expansion Program) υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός επενδυτικών έργων τα κυριότερα και σημαντικότερα των οποίων ολοκληρώθηκαν στην αρχή του κύκλου.

Οι δύο επενδυτικοί κύκλοι 2003-2005 και 2008-2010 απορρόφησαν το 40% περίπου της παραπάνω συνολικής επενδυτικής δαπάνης.

Investments PlansGr

 

Την τριετία 2003-2005 υλοποιήθηκε το έργο κατασκευής του συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker Complex) συνολικού προϋπο­λογισμού Ευρώ 350 εκατ. για την παραγωγή νέων “καθαρών” καυσίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Auto Oil II). Με την προσθήκη του Hydrocracker αυξήθηκε η παραγωγή του Διυλιστηρίου σε ντίζελ στο οποίο η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικότερα παρουσιάζουν έλλειψη. Η επιπρόσθετη παραγωγή ντίζελ  υποκατέστησε εισαγωγές του Διυλιστηρίου ενώ η συγκεκριμένη μονάδα προσέδωσε μεγαλύτερη ευελιξία δίνοντας τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της παραγωγής είτε σε ντίζελ είτε σε βενζίνες ανάλογα με την εποχιακή ζήτηση.

Ο Hydrocracker τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2005. 

Στα πλαίσια του έργου και μέσω μιας σειράς αναβαθμίσεων, τροποποιήσεων και προσθηκών, βελτιώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του Διυλιστηρίου, τόσο σε σχέση με τις αέριες εκπομπές, όσο και σε σχέση με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

Την τριετία 2008-2010 υλοποιήθηκε το έργο κατασκευής της Νέας Μονάδας Απόσταξης Αργού (Crude Distillation Unit) συνολικής επενδυτικής δαπάνης Ευρώ 200 εκατ. Η δυναμικότητα της νέας μονάδας ανέρχεται σε 60.000 βαρέλια την ημέρα και με την προσθήκη της η ικανότητα διύλισης αργού πετρελαίου του Διυλιστηρίου αυξήθηκε κατά 50% ενώ η ετήσια παραγωγική δυναμικότητά του ξεπερνά τους 10 εκατ. Μετρικούς Τόνους ή 185.000 βαρέλια ημερησίως. Ταυτόχρονα, το Διυλίστήριο της Εταιρείας κατέστη το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο.

Πρόσθετα οφέλη από την προσθήκη της νέας CDU αφορούν τη βελτιστοποίηση προμηθειών αργού λόγω της δυνατότητας κατεργασίας μεγαλύτερης γκάμας τύπων αργού και τη διασφάλιση σε μεγάλο βαθμό της απρόσκοπτης λειτουργίας του Διϋλιστηρίου σε περιπτώσεις προγραμματισμένης συντήρησης.

 Η  Νέα Μονάδα Απόσταξης Αργού τέθηκε σε λειτουργία το Μάιο του 2010.

Πέραν των ανωτέρω έργων σημαντικά ποσά διετέθησαν για την αναβάθμιση του συγκροτήματος λιπαντικών (ετήσια παραγωγική δυναμικότητα: 185 χιλιάδες ΜΤ), για το συγκρότημα συμπαραγωγής ενέργειας (η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε σε 85 MW από 68 MW διασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονομία του Διυλιστηρίου), για  αποθηκευτικούς χώρους (δεξαμενές υγραερίων, καυσίμων και λιπαντικών) η συνολική χωρητικότητα των οποίων ανέρχεται σε 2,5 εκατ. κυβικά μέτρα, για την κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων (Truck Loading Terminal) ο οποίος  λειτουργεί στο Διυλιστήριο από το 2004, για νέες μονάδες ανάκτησης θείου (Sulfur Recovery Units), για το σύστημα κατανεμημένου ελέγχου (Distributed Control System), για το σύστημα αυτόματης ρύθμισης παραγωγικών διαδικασιών (Advanced Process Control), για την εγκατάσταση μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων κλπ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι επενδυτικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία συνοψίζονται παρακάτω:

·     Μεταβολές στην Τιμή του Αργού Πετρελαίου

Οι μεταβολές στις τιμές του αργού πετρελαίου  επηρεάζουν α) την αποτίμηση των αποθεμάτων (οπότε υψηλότερες τιμές αργού πετρελαίου έχουν θετική επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας) και  β) τα περιθώρια διύλισης όπως εξηγείται παρακάτω.

·     Μεταβολές στα Περιθώρια Κέρδους Διύλισης

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του κλάδου διύλισης επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των περιθωρίων διύλισης. Τα περιθώρια διύλισης της Εταιρείας επηρεάζονται από τις μεταβολές στις διαφορές μεταξύ των διεθνών τιμών των παραγομένων προϊόντων πετρελαίου και των τιμών του αργού και των πρώτων υλών. Επομένως, η διαθεσιμότητα και οι τιμές των διαφόρων τύπων αργού και πρώτων υλών, οι αιχμές της ζήτησης προϊόντων πετρελαίου καθώς και οι μεταβολές στην υπάρχουσα δυναμικότητα διύλισης στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης επηρεάζουν τα περιθώρια διύλισης του Εταιρείας. 

·     Μεταβολές στα Περιθώρια Κέρδους Εμπορίας

Εκτός από τη διύλιση αργού πετρελαίου και τη χονδρική εμπορία προϊόντων πετρελαίου που προέρχονται από τη βιομηχανική της δραστηριότητα, η  ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δραστηριοποιείται και στην εμπορία προϊόντων πετρελαίου τα οποία αγοράζει προς μεταπώληση στους πελάτες της. Το περιθώριο κέρδους από την εμπορία είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερο από το μέσο περιθώριο κέρδους από τη διύλιση και εξαρτάται από τη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων αυτών διεθνώς, τις τιμές αγοράς, και τις τιμές πώλησής τους.

·     Μεταβολές στη Συναλλαγματική Ισοτιμία

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε ευρώ, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι περισσότερες συναλλαγές της Εταιρείας, ωστόσο, πραγματοποιούνται σε Δολάρια  ΗΠΑ, νόμισμα που χρησιμοποιείται διεθνώς στη βιομηχανία πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία προμηθεύεται αργό πετρέλαιο και τιμολογεί τις χονδρικές πωλήσεις των διυλιστηρίων με βάση τις διεθνείς τιμές που ορίζονται σε Δολάρια  ΗΠΑ. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας (π.χ. μισθοί  προσωπικού) είναι σε ευρώ. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι  πολιτική της Εταιρείας αποτελεί  η ισοσκέλιση των υποχρεώσεων και των  απαιτήσεων σε συνάλλαγμα και σε ευρώ, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η επίπτωση των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών και να υπάρχει μία “φυσική αντιστάθμιση” (natural hedging)   του συναλλαγματικού κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα  Καθαρά Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (και αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα)  της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου.

·     Αποτίμηση Αποθεμάτων

Η Εταιρεία εφαρμόζει τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου σταθμικού κόστους για την αποτίμηση των αποθεμάτων, τα οποία αποτιμώνται στη μικρότερη τιμή μεταξύ κόστους  κτήσης (με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους) και τρέχουσας τιμής ρευστοποίησης. Η αποτίμηση των αποθεμάτων απεικονίζεται στο ενεργητικό της Εταιρείας  και επηρεάζει το κόστος πωληθέντων στα αποτελέσματα χρήσης. Σε περιόδους μείωσης των τιμών αργού και προϊόντων πετρελαιοειδών, η μέθοδος αποτίμησης οδηγεί σε μείωση της αξίας των αποθεμάτων, δεδομένου ότι υψηλότερης εκτιμώμενης αξίας προϊόντα πωλούνται και αντικαθίστανται με χαμηλότερης αξίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους πωληθέντων. Αντίθετα σε περιόδους αύξησης των τιμών των πετρελαιοειδών η μέθοδος αυτή οδηγεί  σε αύξηση της αξίας των αποθεμάτων, δεδομένου ότι χαμηλότερης εκτιμώμενης αξίας προϊόντα πωλούνται και αντικαθίστανται με υψηλότερης αξίας, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους πωληθέντων και την αύξηση του μικτού κέρδους εκμετάλλευσης. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται σε ευρώ και επομένως επηρεάζεται και από μεταβολές στην ισοτιμία ευρώ / δολαρίου. Σημειώνεται ότι πολιτική της Εταιρείας αποτελεί η  τήρηση όσο το δυνατόν χαμηλότερων ποσοτήτων αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων κατά το τέλος κάθε χρήσης, προκειμένου να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της αποτίμησης των αποθεμάτων στις οικονομικές της καταστάσεις και ιδιαίτερα στα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας.

·     Μεταβολές των Επιτοκίων

Η χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών τιμών αργού και προϊόντων πετρελαίου δημιουργεί  αυξημένες ανάγκες τραπεζικού δανεισμού ο οποίος με τη σειρά του την επιβαρύνει με τόκους. Πτωτικές  τάσεις στα επιτόκια των τραπεζών για κεφάλαια κίνησης έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας, ενώ αντίθετα, σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων, η Εταιρεία επιβαρύνεται με αυξημένο κόστος δανεισμού. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δανείζεται σε εξαιρετικά καλούς όρους από τις διεθνείς χρηματαγορές.

·     Εποχικότητα – Κλιματολογικές Συνθήκες

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα αν και η ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Ειδικότερα, η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης  είναι υψηλότερη το πρώτο και τελευταίο τρίμηνο του έτους. Ως εκ τούτου, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης είναι αυξημένες τις χρονιές που οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι χαμηλές για μεγάλο διάστημα και επομένως η συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας κατά το πρώτο και τέταρτο τρίμηνο είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το υπόλοιπο έτος. Επιπρόσθετα, η ζήτηση για βενζίνες είναι υψηλότερη κατά το δεύτερο και κυρίως το τρίτο τρίμηνο του έτους, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και επομένως η συμμετοχή τους στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το υπόλοιπο έτος. Ωστόσο, το διυλιστήριο της Εταιρείας είναι ένα από τα πλέον αρτιότερα τεχνολογικά συγκροτήματα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παράγοντας  πλήρες εύρος προϊόντων πετρελαίου και διαθέτοντας την απαραίτητη ευελιξία παραγωγής ώστε να αριστοποιεί την διάρθρωση της παραγωγής προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις όποιες επιδράσεις από τις εποχικές μεταβολές στη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων.

textsizePrintSend to Friend